Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 289 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2010-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 289 POZ 1

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2010/647/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 19 marca 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010, przyjęte przez Radę w dniu 26 lipca 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 7 września 2010 r.,


(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 289/2

STWIERDZA:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2010

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 7 września 2010 r.

J. BUZEK

Przewodniczący

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  3  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY  2010

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM C. Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/5

C.  PERSONEL

Organy utworzone przez Unię Europejską, które mają osobowość prawną Agencje zdecentralizowane Agencje zdecentralizowane — Społeczeństwo informacyjne i  media Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) — Urząd

Stanowiska 2010 Grupa funkcyjna i zaszeregowania Zatwierdzone w ramach budżetu unijnego Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Budżet korygujący nr 3 Zmiany w zatwierdzonym planie zatrudnienia Stanowiska stałe Stanowiska czasowe 2010 Zmieniony plan zatrudnienia Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Ogółem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Ogółem AST Ogółem Ogółem zatrudnionych 10 3 10 10 1 3 10 10 1 3 10 2 2 7 2 7 2 7 2 2 2 2 1 1

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 289 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.