Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. w sprawie pomocy, której Polska zamierza udzielić na rzecz Dell Products (Poland) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6868) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 8

Strona 1 z 34
L 29/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 września 2009 r. w sprawie pomocy, której Polska zamierza udzielić na rzecz Dell Products (Poland) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6868)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/54/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

5 marca, 26 czerwca i 19 listopada 2008 r. odbyły się spotkania z władzami polskimi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłaszania uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(4)

Pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. Komisja poinformo­ wała Polskę o swojej decyzji o wszczęciu postępowania przewidzianego art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy. Pismem z dnia 18 lutego 2009 r. Polska przedstawiła swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania.

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Komisja otrzymała uwagi od pani Kathy Sinnott, posłanki do Parlamentu Europejskiego (pismo z dnia 24 lutego 2009 r.), przedsiębiorstwa Hewlett-Packard (HP), które jest konkurentem Della (pismo z dnia 24 lutego 2009 r.) oraz innego przedsiębiorstwa konku­ rencyjnego (4) (pisma z dnia 2 i 12 marca 2009 r.).

Pismem przesłanym pocztą elektroniczną dnia 16 lipca 2007 r. Polska dokonała wstępnego zgłoszenia wyżej wymienionego środka Komisji. W dniu 2 sierpnia 2007 r. odbyło się spotkanie z władzami polskimi. Zgłoszeniem elektronicznym z dnia 24 grudnia 2007 r. Polska zgłosiła Komisji, zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE, proponowaną pomoc na rzecz Dell Products Poland Sp. z o.o. Sprawę zarejestrowano pod numerem N 775/07. Pismami z dnia 15 lutego, 2 czerwca i 3 października 2008 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji, które władze polskie przekazały w pismach z dnia 18 kwietnia, 1 lipca, 1 sierpnia, 6 sierpnia, 17 listopada i 9 grudnia 2008 r. W dniach

(7)

(2)

Pismami z dnia 24 marca i 2 kwietnia 2009 r. Komisja przekazała Polsce te uwagi, dając jej możliwość ustosun­ kowania się do nich. Komisja otrzymała uwagi Polski pismem z dnia 22 kwietnia 2009 r.

(8)

(3)

Pismem z dnia 25 maja 2009 r. oraz pismami przesła­ nymi pocztą elektroniczną z dnia 17 czerwca i 8 lipca 2009 r. Komisja zwróciła się o udzielenie dodatkowych informacji, które Polska przekazała pismami z dnia 10 czerwca 2009 r. oraz pismami przesłanymi pocztą elektroniczną z dnia 22 czerwca, 13 lipca i 10 sierpnia 2009 r.

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (2) Dz.U. C 25 z 31.1.2009, s. 9.

(3) Por. przypis 2. (4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 zainte­ resowana strona, ze względu na potencjalną szkodę, wystąpiła z wnioskiem o nieujawnianie jej tożsamości zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/9

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY 2.1. Beneficjent

(9)

Wydatki kwalifikowalne (w mln PLN, wartość nominalna)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Razem

Beneficjentem pomocy jest przedsiębiorstwo Dell Products (Poland) Sp. z o.o. (zwane dalej „Dell Polska”) (5), będące w całości własnością spółki Dell Inc. (Stany Zjednoczone), poprzez Dell Global BV (Nider­ landy), posiadające 99,9 % udziałów i Dell International Holdings VIII BV (Niderlandy), posiadające 0,1 % udziałów. 2.2. Projekt inwestycyjny

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 34 z 20102.2.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20102.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/3/UE z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca załączniki III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego

 • Dz. U. L29 - 3 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L29 - 1 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.