Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39 - Strona 8

Strona 8 z 11

Artykuł 11 Wydatkowanie dochodów i wykorzystanie niewydatkowanych dochodów 1. Państwa członkowskie wydatkują dochody na rzecz spon­ sorów projektu na podstawie prawnie wiążących instrumentów określających przynajmniej co następuje: a) projekt i przyznane finansowanie w euro; b) datę rozpoczęcia eksploatacji; c) wymogi w zakresie dzielenia się wiedzą zgodnie z art. 12; d) wymogi dotyczące wydatkowania dochodów zgodnie z ust. 2–6 niniejszego artykułu; e) wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z art. 13;


L 290/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2010

f) informacje dotyczące warunków o których mowa w art. 9.

stosowania

decyzji,

W przypadku pierwszej rundy zaproszeń do składania wnio­ sków, o których mowa w art. 5 ust. 1, data rozpoczęcia eksploatacji, o której mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. b), przypada najpóźniej na dzień 31 grudnia 2015 r., z wyjątkiem sytuacji, w której daną decyzję o przyznaniu finansowania przyjęto po dniu 31 grudnia 2011 r.; wówczas data rozpoczęcia eksploatacji przypada nie później niż cztery lata od daty przyjęcia decyzji o przyznaniu finansowania. 2. Wydatkowanie odbywa się corocznie. Wydatkowana kwota odpowiada – w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie CCS – monitorowanej, raportowanej i weryfikowanej zgodnie z art. 14 i 15 dyrektywy 2003/87/WE ilości CO2 składowanego w odnośnym roku pomnożonej przez wskaźnik finansowania oraz – w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie RES – ilości wytworzonej energii pomnożonej przez wskaźnik finansowania. Wskaźnik finansowania oblicza się poprzez podzielenie przy­ znanego finansowania przez 75 % prognozowanej całkowitej ilości CO2 składowanego w okresie pierwszych dziesięciu lat eksploatacji w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie CCS, lub 75 % prognozowanej całkowitej ilości energii wytwarzanej w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie RES. 3. Wydatkowanie na dany rok odbywa się jedynie, jeśli w odniesieniu do tego roku spełnione są wymogi w zakresie dzielenia się wiedzą. 4. Wydatkowanie ogranicza się do okresu dziesięciu lat od daty, o której mowa w ust. 1 lit. b) w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie CCS oraz do okresu pięciu lat od tej daty w przypadku projektów demonstracyjnych w zakresie RES. Całkowita wydatkowana kwota nie przekracza kwoty przy­ znanego finansowania, o którym mowa w ust. 1 lit. a). 5. W przypadku gdy państwo członkowskie, którego to dotyczy, gwarantuje zwrot do EBI wszelkiego finansowania w kwocie przekraczającej finansowanie określone na mocy ust. 2, 3 i 4, część kwoty finansowania lub cała kwota finan­ sowania dla danego projektu może zostać wydatkowana przed rozpoczęciem eksploatacji tego projektu zgodnie ze szczegółami określonymi w decyzji o przyznaniu finansowania. 6. Nie naruszając przepisów art. 4 akapit drugi, dochody, które nie zostały wydatkowane na projekty oraz dochód wytworzony w ramach zarządzania dochodami, zostają wyko­ rzystane w celu współfinansowania dalszych projektów demon­ stracyjnych w ramach niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2015 r. Państwa członkowskie zwracają EBI dochody, które nie były wydatkowane. Po dniu 31 grudnia 2015 r. wszelkie pozostałe środki przypa­ dają państwom członkowskim. Na koniec wydatkowania środki

te zostają przekazane państwom członkowskim zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 10a ust. 7 dyrektywy 2003/87/WE. Artykuł 12 Dzielenie się wiedzą Państwa członkowskie zapewniają, by wszyscy wykonawcy projektu, członkowie konsorcjum, dostawcy i podwykonawcy, którzy uzyskują znaczne korzyści pod względem rozwoju ich produktu lub usługi dzięki otrzymywanemu finansowaniu publicznemu, dzielili się z pozostałymi wykonawcami projektu, organami publicznymi, instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i ogółem społeczeństwa informacjami na temat kwestii określonych w załączniku II zgodnie z dalszymi szcze­ gółami określonymi w zaproszeniach do składania wniosków, o których mowa w art. 5 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 39 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 53 z 20106.11.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

 • Dz. U. L290 - 51 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

 • Dz. U. L290 - 49 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

 • Dz. U. L290 - 1 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.