Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 53

Strona 1 z 2
6.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/53

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19) (2010/673/UE)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6 oraz art. 17, 22 i 23, uwzględniając wytyczne EBC/2007/2 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błys­ kawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (1), uwzględniając decyzję EBC/2007/7 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2ECB (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Uwzględnienie niektórych elementów wytycznych EBC/2010/12 w warunkach uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB wymaga wprowadzenia dostosowujących zmian w decyzji EBC/2007/7,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zmiana warunków uczestnictwa w systemie TARGET2ECB Załącznik do decyzji EBC/2007/7 zawierający warunki uczest­ nictwa w systemie TARGET2-ECB podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 15 września 2010 r. Rada Prezesów Europej­ skiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła wytyczne EBC/2010/12 zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyska­ wicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczy­ wistym (TARGET2) (3), które m.in.: a) uwzględniają aktualizacje wersji 4.0 systemu TARGET2, w szczególności mające na celu umożliwienie uczest­ nikom dostępu do jednego lub większej ilości rachunków w PM przez Internet; oraz b) odzwierciedlają szereg zmian technicznych spowodowanych wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz wyjaś­ niają niektóre zagadnienia.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 2 listopada 2010 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 237 z 8.9.2007, s. 71. (3) Dz.U. L 261 z 5.10.2010, s. 6.

L 290/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2010

ZAŁĄCZNIK W warunkach uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) poniższe definicje otrzymują brzmienie: „— »addressable BIC holder« means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,” „— »credit institution« means either: (a) a credit institution within the meaning of §1(1) of the KWG that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority,” „— »public sector body« means an entity within the »public sector«, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (*),

___________

(*) OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.”;

b) definicja „— »Bank Identifier Code (BIC)« means a code as defined by ISO Standard No 9362,” otrzymuje brzmienie: „— »Business Identifier Code (BIC)« means a code as defined by ISO Standard No 9362,”; c) w definicji „technical malfunction of TARGET2” kropkę zastępuje się przecinkiem; d) dodaje się definicję w brzmieniu: „— »User Detailed Functional Specifications (UDFS)« means the most up-to-date version of the UDFS, which is the technical documentation that details how a participant interacts with TARGET2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 51 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

 • Dz. U. L290 - 49 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

 • Dz. U. L290 - 39 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

 • Dz. U. L290 - 1 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.