Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1005/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu zaczepów holowniczych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36 - Strona 2

Strona 2 z 4

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1. (3) Dz.U. L 154 z 13.6.1977, s. 41.

9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/37

Artykuł 4 Ważność i rozszerzenie homologacji udzielonych na mocy dyrektywy 77/389/EWG Organy krajowe zezwalają na sprzedaż i przekazanie do eksploatacji pojazdów homologowanych przed datą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 i nadal udzielają rozszerzenia homologacji dla tych pojazdów zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 77/389/EWG. Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 291/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.11.2010

ZAŁĄCZNIK I Dokumenty administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do zaczepów holowniczych

9.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/39

CZĘŚĆ 1 Dokument informacyjny WZÓR Dokument informacyjny nr … do celów homologacji typu WE pojazdu silnikowego w odniesieniu do zaczepów holowniczych. Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki należy sporządzić w odpowiedniej skali i stopniu szczegółowości w formacie A4 lub złożone do formatu A4. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe. Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, o których mowa w niniejszym dokumencie informacyjnym, są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat ich działania. 0. 0.1. 0.2. 0.2.1. 0.3. 0.3.1. 0.4. 0.5. 0.8. 0.9. 1. 1.1. 2. 2.8. INFORMACJE OGÓLNE Marka (nazwa handlowa producenta): ................................................................................................ ............................................ Typ: ................................................................................................ ................................................................ ............................................ Nazwa(-y) handlowa(-e) (o ile występuje(-ą)): ................................................................................................ ............................... Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (b): ................................................................ ................................... Umiejscowienie tego oznaczenia: ................................................................................................ ..................................................... Kategoria pojazdu (c) ................................................................ ................................................................................................ ............. Nazwa i adres producenta: ................................................................................................ ................................................................ . Nazwa(-y) i adres(-y) fabryk(-i) montujących(-ej): ......................................................................... ............................................... Nazwa i adres przedstawiciela producenta (jeśli istnieje): ................................................................................................ ........ OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE POJAZDU Fotografie lub rysunki egzemplarza typu pojazdu: ................................................................................................ .................... MASY I WYMIARY (f) (g) Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita podana przez producenta (3): .................................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 291 POZ 36 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 47 z 20109.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7579) (1)

 • Dz. U. L291 - 45 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1007/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L291 - 43 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 31 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia odliczeń od niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu przełowienia w poprzednim roku

 • Dz. U. L291 - 22 z 20109.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1003/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L291 - 18 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

 • Dz. U. L291 - 14 z 20109.11.2010

  Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii

 • Dz. U. L291 - 10 z 20109.11.2010

  Umowa między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 4 z 20109.11.2010

  Umowa między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014

 • Dz. U. L291 - 1 z 20109.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2009–2014, umowy między Unią Europejską a Norwegią w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009–2014, protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014 i protokołu dodatkowego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Norwegią w sprawie postanowień szczególnych mających zastosowanie do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa w latach 2009–2014

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.