Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 12

Strona 12 z 14

Światła mijania muszą być włączone. Wszystkie zamontowane układy ogrzewania, wentylacji, odszraniania i odmgławiania (niezależnie od ich umiejscowienia w pojeździe) muszą pracować w warunkach maksymalnego poboru prądu elektrycznego. Wycieraczki szyby przedniej działające na zasadzie sprężonego powietrza lub podciśnienia muszą zapewniać ciągłą pracę przy wymaganych prędkościach wycierania niezależnie od prędkości lub obciążenia silnika ani od minimalnych i maksymalnych stanów naładowania akumulatora określonych przez producenta dla normal­ nego działania Prędkości wycierania wycieraczek szyby przedniej muszą spełniać wymogi pkt 1.1.5-1.1.5.3 niniejszego załącz­ nika po 20 minutach działania na mokrej szybie przedniej. Wymogi pkt 1.1.8 niniejszego załącznika uważa się za spełnione, jeżeli wycieraczki wytrzymują unierucho­ mienie ramion w pozycji odpowiadającej połowie cyklu przez 15 sekund przy urządzeniu sterującym wyciera­ czek szyby przedniej ustawionym na maksymalną prędkość wycierania. Zewnętrzną powierzchnię szyby przedniej należy dokładnie odtłuścić za pomocą spirytusu metylowanego lub równoważnego środka odtłuszczającego. Po wysuszeniu szybę wyciera się roztworem amoniaku o stężeniu 3-10 %. Powierzchnię pozostawia się do wyschnięcia i następnie wyciera suchą tkaniną bawełnianą. Na zewnętrzną powierzchnię szyby przedniej nanosi się jednolitą warstwę mieszaniny testowej zgodnej z dodatkiem 4 do załącznika III i pozostawia do wyschnięcia.


1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

2.1.4.1. 2.1.4.2.

2.1.4.3. 2.1.4.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

10.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/17

2.1.9.1. 2.1.10.

W przypadku gdy zewnętrzna powierzchnia szyby przedniej została przygotowana zgodnie z pkt 2.1.8 i 2.1.9, w czasie odpowiednich badań można zastosować spryskiwacz szyby przedniej. Obszar wycieraczek szyby przedniej określony w pkt 1.1.4 niniejszego załącznika wyznacza się w sposób opisany poniżej.

2.1.10.1. Zewnętrzną powierzchnię szyby przedniej przygotowuje się zgodnie z pkt 2.1.8 i 2.1.9. 2.1.10.2. W celu sprawdzenia zgodności z wymogami pkt 1.1.2 i 1.1.3 niniejszego załącznika należy włączyć wycie­ raczki szyby przedniej, z uwzględnieniem pkt 2.1.9.1, i wyznaczyć obrys obszaru wycieraczek, który następnie porównuje się z obrysem pól widzenia A i B wyznaczonych zgodnie z dodatkiem 3 do załącznika III. 2.1.10.3. Służba techniczna może dopuścić inną procedurę badania (np. badanie wirtualne) do celów sprawdzania zgodności z wymogami pkt 1.1.2 i 1.1.3 niniejszego załącznika. 2.1.11. Wymogi określone w pkt 1.1.11 muszą być spełnione w temperaturze otoczenia – 18 ± 3 ° C, w której pojazd przebywa od co najmniej czterech godzin. Pojazd przygotowuje się do pracy w warunkach określonych w pkt 2.1.4-2.1.5. W czasie badania wycieraczki pracują normalnie, ale przy największej prędkości wycierania. Nie stosuje się wymogów odnośnie do obszaru wycieraczek. Warunki badania dla spryskiwacza szyby przedniej. Badanie nr 1. Spryskiwacz szyby przedniej jest wypełniany wodą, w pełni zalewany i umieszczany w temperaturze otoczenia 20 ± 2 °C na co najmniej cztery godziny. Woda musi się ustabilizować w ww. temperaturze. Wszystkie otwory wylotowe dysz należy zatkać, a następnie uruchomić urządzenie sterujące spryskiwacza szyby przedniej sześć razy w ciągu jednej minuty, przy czym każde uruchomienie musi trwać co najmniej trzy sekundy.

2.2. 2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.1.1. Jeżeli spryskiwacz szyby przedniej jest uruchamiany siłą mięśni kierowcy, to przyłożona siła powinna wynosić od 11,0 do 13,5 daN w przypadku pompy ręcznej. W przypadku pompy nożnej siła ta powinna wynosić od 40,0 do 44,5 daN.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 65 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591)

 • Dz. U. L292 - 57 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniająca Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7578) (1)

 • Dz. U. L292 - 55 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) (1)

 • Dz. U. L292 - 40 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7516)

 • Dz. U. L292 - 39 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady 2010/677/WPZiB z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L292 - 36 z 201010.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (1)

 • Dz. U. L292 - 34 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L292 - 32 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1011/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L292 - 30 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L292 - 21 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 1 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.