Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 14

Strona 14 z 14

2.4.1. Badania spryskiwacza szyby przedniej określone w pkt 2.2.1-2.2.4.2 wykonuje się kolejno na tej samej instalacji spryskiwacza szyby przedniej. Badania można wykonywać na instalacji zamontowanej w typie pojazdu, dla którego wnioskuje się o homologację typu WE, lub oddzielnie. W przypadku wniosku o udzielenie homologacji typu WE oddzielnego zespołu technicznego instalację należy badać oddzielnie. Badanie nr 5. Badanie wydajności spryskiwacza szyby przedniej. Spryskiwacz szyby przedniej jest wypełniany wodą i w pełni zalewany. Przy nieruchomym pojeździe i w warunkach w miarę bezwietrznych można wyregulować ustawienie dysz, o ile jest to możliwe, w taki sposób, aby były skierowane na obszar docelowy na zewnętrznej powierzchni szyby przedniej. Zewnętrzną powierzchnię szyby przedniej przygotowuje się zgodnie z pkt 2.1.8 i 2.1.9 niniejszego załącznika. Spryskiwacz szyby przedniej uruchamia się zgodnie z zaleceniami producenta, z uwzględnieniem pkt 2.2.1.1.1 i 2.2.1.1.2 niniejszego załącznika. Całkowity czas trwania badania nie może przekraczać 10 pełnych cyklów automatycznego działania wycieraczek szyby przedniej pracujących z największą prędkością wycierania. W celu sprawdzenia zgodności z wymogami pkt 1.2.4 niniejszego załącznika należy wyznaczyć obrys oczysz­ czonego obszaru, który następnie porównuje się z obrysem pola widzenia A wyznaczonego zgodnie z dodatkiem 3 do załącznika III. Jeżeli dla obserwator jest oczywiste, że wymogi zostały spełnione, to nie wymaga się wyznaczania obrysów. Badania określone w pkt 2.2.6-2.2.6.4 wykonuje się zawsze na typie pojazdu, którego dotyczy wniosek o udzielenie homologacji typu WE, nawet jeżeli w pojeździe zamontowany jest homologowany oddzielny zespół techniczny.


2.2.5.

2.2.6. 2.2.6.1.

2.2.6.2. 2.2.6.3.

2.2.6.4.

2.2.7.

Dodatek 1 Procedura weryfikacji punktu R (punktu odniesienia miejsca siedzącego) Punkt R (punkt odniesienia miejsca siedzącego) ustala się zgodnie z przepisami określonymi w załączniku 3 do regula­ minu nr 17 EKG ONZ (1).

___________

(1) Dz.U. L 373 z 27.12.2006, s. 1.

10.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/19

Dodatek 2 Procedura wyznaczania głównych znaków odniesienia w trójwymiarowym układzie odniesienia Zależności przestrzenne między głównymi znakami odniesienia na rysunkach a ich umiejscowieniem na rzeczywistym pojeździe ustala się zgodnie z przepisami określonymi w załączniku 4 do regulaminu nr 125 EKG ONZ. (1)

___________

(1) Dz.U. L 200 z 31.7.2010, s. 38.

Dodatek 3 Procedura wyznaczania pól widzenia na przednich szybach pojazdów Pola widzenia A i B ustala się zgodnie z przepisami określonymi w załączniku 18 do regulaminu nr 43 EKG ONZ.

L 292/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2010

Dodatek 4 Specyfikacje dotyczące mieszaniny testowej do badań wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. Mieszanina testowa, o której mowa w pkt 2.1.9 załącznika III, ma następujący skład: Woda o twardości poniżej 205 mg/l (Ca): 92,5 % objętościowo Nasycony wodny roztwór soli (chlorek sodu): 5,0 % objętościowo Pył o składzie zgodnym ze specyfikacjami z pkt 1.3.1-1.3.2.6. poniżej: 2,5 % objętościowo Analiza pyłu testowego

1.3.1.1. 68 ± 1 % SiO2 wagowo 1.3.1.2. 4 ± 1 % Fe2O3 wagowo 1.3.1.3. 16 ± 1 % Al2O3 wagowo 1.3.1.4. 3 ± 1 % CaO wagowo 1.3.1.5. 1,0 ± 0,5 % MgO wagowo 1.3.1.6. 4 ± 1 % alkalia wagowo 1.3.1.7. 2,5 ± 0,5 % strata prażenia wagowo 1.3.2. Rozkład wielkości cząstek pyłu gruboziarnistego

1.3.2.1. 12 ± 2 % cząstek o wielkości 0-5 μm 1.3.2.2. 12 ± 3 % cząstek o wielkości 5-10 μm 1.3.2.3. 14 ± 3 % cząstek o wielkości 10-20 μm 1.3.2.4. 23 ± 3 % cząstek o wielkości 20-40 μm 1.3.2.5. 30 ± 3 % cząstek o wielkości 40-80 μm 1.3.2.6. 9 ± 3 % cząstek o wielkości 80-200 μm

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 65 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591)

 • Dz. U. L292 - 57 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniająca Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7578) (1)

 • Dz. U. L292 - 55 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) (1)

 • Dz. U. L292 - 40 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7516)

 • Dz. U. L292 - 39 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady 2010/677/WPZiB z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L292 - 36 z 201010.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (1)

 • Dz. U. L292 - 34 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L292 - 32 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1011/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L292 - 30 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L292 - 21 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 1 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.