Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 5

Strona 5 z 14

................................................... NADWOZIE Zastosowane materiały i metody wykonania: ................................................................................................ ...................... Pole widzenia Dostatecznie szczegółowe dane dotyczące głównych znaków odniesienia, aby można było łatwo określić ich położenie względem siebie oraz względem punktu R: .............................................................................................. ....... Szyba przednia i pozostałe szyby Szyba przednia Zastosowane materiały: ................................................................................................ ............................................................... Sposób montowania: ................................................................................................ ................................................................ .... Kąt pochylenia: ........................................................................................ ....................................................................................... Numer(-y) homologacji typu: ................................................................ .................................................................................... Akcesoria szyby przedniej oraz sposób ich umieszczenia wraz z krótkim opisem ewentualnych części elektrycznych/elektronicznych: ................................................................................................ .................................................. Wycieraczka(–i) szyby przedniej Szczegółowy opis techniczny (w tym fotografie lub rysunki): ............................................................................... ....... Spryskiwacz szyby przedniej Szczegółowy opis techniczny (w tym fotografie lub rysunki) lub, jeżeli zostały homologowane jako oddzielne zespoły techniczne, numer homologacji typu WE: ................................................................ ............................................ Odszranianie i odmgławianie Maksymalny pobór mocy prądu elektrycznego: ................................................................... ....................................... kW Wyposażenie wnętrza Siedzenia Współrzędne lub rysunek punktu R


9.10.3.5.1. Siedzenie kierowcy: ................................................................................................ ................................................................ ....... 9.10.3.6. Konstrukcyjny kąt oparcia siedzenia

9.10.3.6.1. Siedzenie kierowcy: ................................................................................................ ................................................................ .......

Objaśnienia

(1) Niepotrzebne skreślić. (b) Jeżeli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, części lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji typu, to znaki te przed­ stawia się w dokumentacji symbolem „” (np. ABC123). (c) Sklasyfikowane według definicji zawartych w sekcji A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. (k) W przypadku pojazdu, który może być napędzany różnymi paliwami lub ich połączeniem, należy powtórzyć odpowiednie punkty. W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów, dane równoważne z danymi tu okre­ ślonymi przekazuje producent. (n) Określone zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 80/1269/EWG (Dz.U. L 375 z 31.12.1980, s. 46). (p) Określone dane należy podawać dla każdego z proponowanych wariantów. (q) W odniesieniu do przyczep, maksymalna prędkość dozwolona przez producenta.

L 292/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2010

CZĘŚĆ 2 Świadectwo homologacji typu WE WZÓR Format: A4 (210 × 297 mm) ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE Pieczęć organu udzielającego homologacji typu Zawiadomienie dotyczące: — homologacji typu WE (1) — rozszerzenia homologacji typu WE (1) — odmowy homologacji typu WE (1) — cofnięcia homologacji typu WE (1) 9 > > > > > =

w odniesieniu do rozporządzenia (UE) nr 1008/2010, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (UE) nr …/… (1)

typu pojazdu w odniesieniu do wycieraczek i spryskiwaczy szyby przed­ > niej > > > > ;

Numer homologacji typu WE: .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 2 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 65 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591)

 • Dz. U. L292 - 57 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniająca Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7578) (1)

 • Dz. U. L292 - 55 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) (1)

 • Dz. U. L292 - 40 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7516)

 • Dz. U. L292 - 39 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady 2010/677/WPZiB z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L292 - 36 z 201010.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (1)

 • Dz. U. L292 - 34 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L292 - 32 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1011/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L292 - 30 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L292 - 21 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 1 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.