Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 7

L 292/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2010

2. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem dokumentu informacyjnego określonym w części 1 załącznika I. 3. Jeżeli spełniono odpowiednie wymagania określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, organ udziela­ jący homologacji udziela homologacji typu WE i wydaje numer homologacji typu zgodnie z systemem numerowania okre­ ślonym w załączniku VII do dyrektywy 2007/46/WE. Państwo członkowskie nie może przydzielić tego samego numeru innemu typowi pojazdu. 4. Do celów ust. 3 organ udzielający homologacji typu wydaje świadectwo homologacji typu WE sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części 2 załącznika I.


Artykuł 4 Ważność i rozszerzenie homologacji udzielonych na mocy dyrektywy 78/549/EWG Organy krajowe zezwalają na sprzedaż i przekazanie do eksploatacji pojazdów homologowanych przed datą określoną w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 i nadal udzielają rozszerzenia homologacji dla tych pojazdów zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 78/549/EWG. Artykuł 5 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 listopada 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

10.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/23

ZAŁĄCZNIK I Dokumenty administracyjne dotyczące homologacji typu WE pojazdów silnikowych w odniesieniu do osłon kół

L 292/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.11.2010

CZĘŚĆ 1 Dokument informacyjny WZÓR Dokument informacyjny nr … dotyczący homologacji typu WE pojazdu silnikowego w odniesieniu do osłon kół. Poniższe informacje należy dostarczyć w trzech egzemplarzach, wraz ze spisem treści. Wszelkie rysunki należy sporządzić w odpowiedniej skali i dostatecznym stopniu szczegółowości w formacie A4 lub na arkuszu złożonym do tego formatu. Fotografie, jeśli zostały załączone, muszą być dostatecznie szczegółowe. Jeżeli układy, części lub oddzielne zespoły techniczne, o których mowa w niniejszym dokumencie informacyjnym, są sterowane elektronicznie, należy przedstawić informacje na temat ich działania. 0. 0.1. 0.2. 0.2.1. 0.3. 0.3.1. 0.4. 0.5. 0.8. 0.9. 1. 1.1. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. INFORMACJE OGÓLNE Marka (nazwa handlowa producenta): ........................................................................................ ............................................... Typ: ................................................................................................ ................................................................................................ ....... Nazwy handlowe (o ile występują): ................................................................................................ ............................................ Sposób identyfikacji typu, jeśli oznaczono na pojeździe (b): .............................................................................................. Umiejscowienie tego oznaczenia: ................................................................ ................................................................................. Kategoria pojazdu (c): ................................................................................................ ................................................................ ....... Nazwa i adres producenta: ................................................................................................ ............................................................ Nazwy i adresy zakładów montujących: .................................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 292 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L292 - 65 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego podstawę sprawozdań państw członkowskich za okres 2011–2013 z wykonania dyrektywy Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7591)

 • Dz. U. L292 - 57 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zwalniająca Bułgarię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Estonię, Irlandię, Hiszpanię, Francję, Cypr, Łotwę, Litwę, Maltę, Niderlandy, Polskę, Słowenię, Słowację, Finlandię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7578) (1)

 • Dz. U. L292 - 55 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 95/467/WE wykonującą art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w sprawie wyrobów budowlanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7542) (1)

 • Dz. U. L292 - 40 z 201010.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7516)

 • Dz. U. L292 - 39 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady 2010/677/WPZiB z dnia 8 listopada 2010 r. uchylająca wspólne stanowisko 98/409/WPZiB w sprawie Sierra Leone

 • Dz. U. L292 - 36 z 201010.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/74/UE z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia ditlenku węgla jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkty typu 18 (1)

 • Dz. U. L292 - 34 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1012/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L292 - 32 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1011/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L292 - 30 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1010/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L292 - 2 z 201010.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (1)

 • Dz. U. L292 - 1 z 201010.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.