Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 1

Strona 1 z 10
11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

(tekst jednolity) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 11 ust. 7, art. 12 ust. 1 akapit pierwszy, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

rządzenie powinno uwzględniać przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji w dniu 1 maja 2004 r., a Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r.

(4)

Poziomy odniesienia zdolności połowowych należy ustalić na dzień 1 stycznia 2003 r. dla floty każdego państwa członkowskiego wymienionego w załączniku I część A, z wyjątkiem ich flot zarejestrowanych w regionach najbardziej oddalonych. Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 umoż­ liwia państwom członkowskim odbudowę 4 % średniego rocznego tonażu złomowanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i 4 % tonażu złomo­ wanego przy wykorzystaniu pomocy publicznej, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 uwzględnia określony obecnie w art. 25 ust. 3 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (5) wymóg obniżenia o co najmniej 20 % mocy silnika, którego wymiana nastąpiła przy wykorzys­ taniu pomocy publicznej, z wyłączeniem wymian silników w przypadku rybactwa przybrzeżnego na niewielką skalę zdefiniowanego w wymienionym rozpo­ rządzeniu. Konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących dostosowania poziomów odniesienia z uwzględnieniem art. 11 ust. 4, 5 i 6, oraz, dla przejrzystości, art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, oraz przeprowadzenia ponownych pomiarów floty rybackiej Unii. Po zakończeniu pomiarów wszystkich statków rybackich zasadę korygowania należy utrzymać do celów bezwzględnego stosowania systemu wprowa­ dzania/wycofywania względem tonażu.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1438/2003 z 12 sierpnia 2003 r. ustanawiające przepisy wyko­ nawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej, okre­ ślonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Dla zachowania przejrzystości i zrozumiałości należy je ujednolicić.

(6)

(2)

Dostosowanie zdolności połowowych floty rybackiej Unii powinno być ściśle monitorowane w celu dostosowania ich do wielkości dostępnych zasobów. W tym celu rozdział III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 usta­ nawia szereg środków szczególnych. Należy ustanowić reguły zapewniające prawidłowe wyko­ nanie przepisów rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę wszystkie odpowiednie parametry zarządzania zdolnościami połowowymi floty, pod względem tonażu (GT) i mocy (kW), określonymi w tym rozporządzeniu, jak również w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (4). Niniejsze rozpo­

Dz.U. L 358 z Dz.U. L 204 z Zob. załącznik Dz.U. L 337 z 31.12.2002, s. 59. 13.8.2003, s. 21. IV. 30.12.1999, s. 10.

(3)

(7)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

(5) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 21 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.