Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 3

Strona 3 z 8

(13)

(14)

(15)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu na potrzeby wprowadzania do obrotu elektrycz­ nych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci pralek dla gospodarstw domowych, które mogą być zasilane również za pomocą akumulatorów, włącznie z pralkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych oraz pralkami dla gospodarstw domowych do zabudowy. 2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pralkosuszarek dla gospodarstw domowych. Artykuł 2 Definicje Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „pralka dla gospodarstw domowych” oznacza automa­ tyczną pralkę, która pierze i płucze tkaniny przy użyciu wody, która posiada również funkcję wirowania oraz która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe; 2) „pralka dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy; 3) „pralka automatyczna” oznacza urządzenie, które samo­ dzielnie przeprowadza cały cykl prania wsadu bez koniecz­ ności interwencji użytkownika w żadnym momencie trwania programu; 4) „pralko-suszarka dla gospodarstw domowych” oznacza pralkę dla gospodarstw domowych, która posiada zarówno


11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/23

Artykuł 4 Ocena zgodności 1. Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do tej dyrektywy lub system zarządzania określony w załączniku V do tej dyrektywy. 2. Na potrzeby oceny zgodności, o której mowa w art. 8 dyrektywy 2009/125/WE, dokumentacja techniczna zawiera wyniki obliczeń określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla okre­ ślonego modelu pralki dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych pralek lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, lub obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych pralek dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacje zawarte w dokumentacji technicznej tych modeli zostały uzys­ kane na tej samej podstawie. Artykuł 5 Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie stosują procedurę weryfikacji określoną w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 6 Poziomy odniesienia Orientacyjne poziomy odniesienia dla pralek dla gospodarstw domowych o największej sprawności, dostępnych na rynku

w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku IV. Artykuł 7 Przegląd Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu ds. Ekoprojektu. W ramach przeglądu ocenie podlegają w szczególności dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji określone w załączniku III, możliwość określenia wymogów dotyczących efektywności płukania i wirowania oraz potencjał w zakresie dopływu ciepłej wody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.