Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 5

Strona 5 z 8

: — w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej lub większej od niż 4 kg współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż 59, — w przypadku wszystkich pralek dla gospodarstw domowych zużycie wody wynosi: Wt ≤ 5 × c½ + 35 gdzie c½ oznacza pojemność znamionową pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu lub w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), współczynnik efektywności prania (Iw) i zużycie wody (Wt) oblicza się zgodnie z załącznikiem II.


11.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/25

ZAŁĄCZNIK II Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności prania, zużycia wody i wilgotności resztkowej 1. OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porów­ nuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę. a) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

EEI ¼ gdzie:

AEC Ü 100 SAEC

AEC = ważone roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych; SAEC = standardowe roczne zużycie energii przez pralkę dla gospodarstw domowych. b) Standardowe roczne zużycie energii (SAEC) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

SAEC ¼ 47; 0 Ü c þ 51; 7 gdzie: c = pojemność znamionowa pralki dla gospodarstw domowych w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin baweł­ nianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. c) Ważone roczne zużycie energii (AEC) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: (i) Ï Po Ü 525 600 Ä ðT t Ü 220Þ 525 600 Ä ðT t Ü 220Þ þ Pl Ü 2 2 60 Ü 1 000 B

AEC ¼ Et Ü 220 þ gdzie: Et Po Pl Tt = ważone zużycie energii;

= ważona moc w trybie wyłączenia; = ważona moc w trybie czuwania; = czas programu;

220 = całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie. (ii) Jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem:

AEC ¼ Et Ü 220 þ gdzie: Tl = czas trybu czuwania.

fðPl Ü T l Ü 220Þ þ Po Ü ½525 600 Ä ðT t Ü 220Þ Ä ðT l Ü 220Þâg 60 Ü 1 000

L 293/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2010

d) Ważone zużycie energii (Et) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku: Et ¼ ½3 Ü Et;60 þ 2 Ü Et;60½ þ 2 Ü Et;40½ â=7 gdzie: Et,60 = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C; Et,60½ = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Et,40½ = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu. e) Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: Po ¼ ð3 Ü Po;60 þ 2 Ü Po;60½ þ 2 Ü Po;40½ Þ=7 gdzie: Po,60 = moc przy Po,60½ = moc przy Po,40½ = moc przy w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C pełnym załadowaniu; w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C częściowym załadowaniu; w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C częściowym załadowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 21 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 48 z 201011.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.