Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/77/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do dat wygaśnięcia włączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I (1)

Data ogłoszenia:2010-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 8

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(*) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniach kontrolnych.

(2) Wiersze 9-28 otrzymują brzmienie:

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Data wygaśnięcia włączenia

Nr

Nazwa IUPAC

Czystość (*)

Data wejścia w życie

Przepisy szczególne

„9

Triasulfuron Nr CAS 82097-50-5 Nr CIPAC 480

1-[2-(2-chloroethoksy)fenylosul­ fonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo1,3,5-triazyn-2-ilo)mocznik


940 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: — muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. — muszą zwrócić szczególną uwagę na wpływ na organizmy wodne i dopilnować, aby warunki zezwolenia przewidywały w miarę potrzeby stosowne środki ograniczające zagrożenie. Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

10

Esfenwalerat Nr CAS 66230-04-4 Nr CIPAC 481

(S)-a-cyjano-3-fenoksybenzylo(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylo­ maślan

830 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: — muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi oraz zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania ryzyka. Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

L 293/49

L 293/50

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (*)

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

11

Bentazon Nr CAS 25057-89-0 Nr CIPAC 366

2,2-ditlenek 3-izopropylo(1H)benzo-2,1,3-tiadiazin-4onu

960 g/kg

1 sierpnia 2001 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód gruntowych. Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 13 lipca 2000 r.

PL

12

Lambda-cyhalotryna Nr CAS 91465-08-6 Nr CIPAC 463

A 1:1 mieszanina: (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3-trif­ luoropropenylo)-2,2-dimetylo­ cyklopropano-karbosksylan oraz (R)-α-cyjano-3-fenoksbenzyl (Z)(1S,3S)-3-(2-chloro-3,3,3-trif­ luoropropenylo)-2,2-dimetylo­ cyklopropano-karboksylan

810 g/kg

1 stycznia 2002 r.

31 grudnia 2015 r.

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka owadobójczego. Podczas podejmowania decyzji według jednolitych zasad państwa członkowskie: — muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika, — muszą zwrócić szczególną uwagę na potencjalny wpływ na organizmy wodne i niebędące przedmiotem zwalczania stawonogi, w tym pszczoły i zapewnić, że warunki zezwolenia przewidują właściwe środki ograniczania zagrożenia, — muszą zwrócić szczególną uwagę w szczególności ich ostrego wpływu. na pozostałości w żywności,

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Data ukończenia sprawozdania kontrolnego wyznaczona przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin: 19 października 2000 r. 13 Fenheksamid Nr CAS 126833-17-8 Nr CIPAC 603 N-(2,3-dichloro-4-hydroxyp­ henyl)-1-methyl-cyclohexancar­ boxamide ≥ 950 g/kg 1 czerwca 2001 r. 31 grudnia 2015 r. Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego. Przy podejmowaniu decyzji zgodnie z jednolitymi zasadami państwa członkow­ skie muszą zwrócić szczególną uwagę na możliwy wpływ na organizmy wodne i muszą zapewnić, aby warunki zezwolenia zawierały w razie konieczności środki zmniejszające ryzyko.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 293 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 72 z 201011.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (  Dz.U. L 15 z 20.1.2010)

 • Dz. U. L293 - 67 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (1)

 • Dz. U. L293 - 62 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca część 1 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7640) (1)

 • Dz. U. L293 - 60 z 201011.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do cementów, wapna budowlanego i innych spoiw hydraulicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7603) (1)

 • Dz. U. L293 - 58 z 201011.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

 • Dz. U. L293 - 46 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1019/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L293 - 44 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1018/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L293 - 41 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1017/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. otwierające sprzedaż na rynku wewnętrznym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L293 - 31 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 21 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L293 - 15 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

 • Dz. U. L293 - 1 z 201011.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1013/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty Unii, określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.