Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 12

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 12

L 294/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2010

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/688/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady w szczególności jej art. 395 ust. 1,


2006/112/WE (1),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2) Włochy zostały upoważnione, w drodze odstępstwa, do przyznawania zwolnień z VAT podatnikom, których roczne obroty nie przekra­ czają 30 000 EUR, do dnia 31 grudnia 2010 r. Ponieważ wyższy próg wynikał z ograniczenia obowiązków w zakresie podatku VAT w odniesieniu do najmniejszych przedsiębiorstw, chociaż ci ostatni mają wciąż prawo korzystać z systemu VAT na zasadach ogólnych zgodnie z art. 290 dyrektywy 2006/112/WE, Włochy powinny zostać upoważnione do dalszego stosowania środka przez ograniczony okres czasu. W swym wniosku z dnia 29 października 2004 r. doty­ czącym dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG celem uproszczenia zobowiązań wynikają­ cych z podatku od wartości dodanej Komisja uwzględniła przepisy umożliwiające państwom członkowskim usta­ lenie górnego progu rocznych obrotów w ramach systemu zwolnienia z VAT na 100 000 EUR lub równo­ wartość tej kwoty w walucie krajowej, z możliwością corocznej aktualizacji tej kwoty. Przedstawiony przez Włochy wniosek o przedłużenie jest zgodny z wnioskiem Komisji. Według informacji przedstawionych przez Włochy środek doprowadził do szacunkowego obniżenia wpływów z podatków pobieranych na końcowym etapie konsumpcji o mniej niż 0,2 %. Odstępstwo nie ma wpływu na zasoby własne Unii pochodzące z VAT,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 10 grudnia 2009 r., Włochy wystąpiły z wnioskiem o upoważnienie dotyczące środka stanowią­ cego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego przyznawania niektórym podatnikom zwolnień z podatku od wartości dodanej (VAT). Z zastosowaniem tego środka podatnicy ci byliby w dalszym ciągu zwolnieni z niektórych lub wszystkich obowiązków wynikających z VAT, o których mowa w rozdziałach 2-6 tytułu XI dyrektywy 2006/112/WE.

(6)

(2)

Pismem z dnia 11 stycznia 2010 r. Komisja poinformo­ wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Włochy. Pismem z dnia 12 stycznia 2010 r. Komisja powiadomiła Włochy, że posiada wszystkie informacje konieczne do rozpatrzenia wniosku.

(7)

(3)

Na mocy tytułu XII dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą stosować specjalny system dla małych przedsiębiorstw. Środek, który ma zostać prze­ dłużony, stanowi odstępstwo od art. 285 tej dyrektywy w przypadku jego stosowania w odniesieniu do Włoch, jedynie w zakresie, w jakim pułap rocznych obrotów w ramach systemu jest wyższy od progu 5 000 EUR.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W ramach odstępstwa od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Włochy do przyznania zwolnienia z VAT podat­ nikom, których roczny obrót nie przekracza 30 000 EUR. Włochy mogą podnieść ten pułap w celu utrzymania wartości realnej zwolnienia.

(2) Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 13.

(4)

Decyzją Rady 2008/737/WE z dnia 15 września 2008 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

12.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/13

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej doręczenia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia wejścia w życie dyrektywy zmieniającej kwotę pułapu rocznego obrotu, poniżej którego podatnicy mogą być zwolnieni z podatku VAT, lub do dnia 31 grudnia 2013 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 15 października 2010 r. W imieniu Rady

E. SCHOUPPE

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 2 z 201012.11.2010

  Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.