Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 3

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 3

Strona 3 z 8

EUPOL AFGANISTAN, przywożone na terytorium państwa przyj­

Artykuł 3 Identyfikacja 1. Członkowie personelu EUPOL AFGANISTAN otrzymują karty identyfikacyjne misji EUPOL AFGANISTAN, które pozwalają na ich identyfikację i które są obowiązani mieć stale przy sobie. Odpowiednie organy zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa, opodatkowania, imigracji i ceł w państwie przyjmującym otrzy­ mują wzór karty identyfikacyjnej EUPOL AFGANISTAN.

L 294/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


12.11.2010

6. Personel EUPOL AFGANISTAN może kierować pojazdami, nawigować statkami, okrętami i promami oraz obsługiwać statki powietrzne i wszelkie inne cywilne środki transportu na terytorium państwa przyjmującego pod warunkiem posiadania – odpowiednio – ważnych krajowych lub międzynarodowych praw jazdy, uprawnień kapitańskich lub licencji pilota. Państwo przyjmujące uznaje ważność praw jazdy lub pozwoleń posiada­ nych przez członków personelu EUPOL AFGANISTAN, nie pobie­ rając z tego tytułu podatków ani opłat.

6. EUPOL AFGANISTAN, jak również jej dostawcy i kontrahenci, zwolnieni są z wszelkich opłat krajowych, regio­ nalnych i lokalnych oraz podatków i należności o podobnym charakterze w odniesieniu do nabywanych i przywożonych towarów, świadczonych usług oraz obiektów wykorzystywa­ nych przez EUPOL AFGANISTAN do celów EUPOL AFGANISTAN. EUPOL AFGANISTAN, zgodnie z zasadami dyplomatycznymi, nie jest zwolniona z opłat, podatków ani należności stanowiących zapłatę za świadczone usługi.

7. Personel EUPOL AFGANISTAN oraz należące do niego pojazdy i wszelkie inne cywilne środki transportu, sprzęt i dostawy korzystają z prawa do swobodnego i nieograniczonego przemieszczania się po całym terytorium państwa przyjmującego, w tym jego przestrzeni powietrznej, z uwzględnieniem stopnia bezpieczeństwa oszacowanego wspólnie przez szefa misji i odnośne władze państwa przyj­ mującego. Wszelkie konieczne dodatkowe uzgodnienia mogą być zawierane zgodnie z art. 19 niniejszej umowy.

7. Zgodnie z zasadami dyplomatycznymi państwo przyj­ mujące zezwala na przywóz przedmiotów potrzebnych do celów EUPOL AFGANISTAN i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i opłat o podobnym charakterze innych niż opłaty za przechowywanie, przewóz i inne świad­ czone usługi.

Artykuł 6 Do celów podróży służbowych personel EUPOL AFGA­ NISTAN i personel miejscowy może korzystać z publicznych dróg, mostów, statków, okrętów i promów oraz portów lotni­ czych bez obowiązku uiszczania ceł, opłat, opłat drogowych, podatków czy innych należności. Do celów podróży zewnętrz­ nych przestrzega się prawa międzynarodowego. EUPOL AFGA­ NISTAN i jej personel nie zwalnia się z uzasadnionych opłat za usługi zamówione i wykonane na zasadach odnoszących się do usług świadczonych na rzecz obywateli państwa przyj­ mującego. 8. Przywileje i immunitety przyznane personelowi EUPOL AFGANISTAN przez państwo przyjmujące 1. Personel EUPOL AFGANISTAN nie podlega aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie zgodnie z zasadami dyplomatycz­ nymi.

zięcia środków egzekucyjnych dozwolonych na mocy ust. 7 poniżej.

2. Dokumenty, korespondencja i mienie personelu EUPOL AFGANISTAN są nietykalne, z wyjątkiem przypadku przedsięw­

Artykuł 5 Przywileje i immunitety przyznane EUPOL AFGANISTAN przez państwo przyjmujące 1. Obiekty EUPOL AFGANISTAN są nietykalne. Urzędnicy państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać bez zgody szefa misji. 3. Państwo przyjmujące, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawowymi i wykonawczymi, wydaje nieodpłatnie personelowi EUPOL AFGANISTAN dyplomatyczny dowód tożsa­ mości.

2. Obiekty EUPOL AFGANISTAN, ich wyposażenie i inne przedmioty, które się w nich znajdują, oraz jej posiadające upoważnienie środki transportu nie podlegają rewizji, rekwi­ zycji, zajęciu ani egzekucji, zgodnie z zasadami dyplomatycz­ nymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.