Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 5

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 5

Strona 5 z 8

puszczenia, że zawiera on przedmioty, które nie są przezna­ czone do osobistego użytku personelu EUPOL AFGANISTAN, lub przedmioty, których przywóz lub wywóz jest zabroniony przez przepisy państwa przyjmującego lub które podlegają prze­ pisom tego państwa w zakresie kwarantanny. Rewizja takiego bagażu osobistego jest przeprowadzana wyłącznie w obecności przedstawicieli odnośnych organów państwa przyjmującego i zainteresowanego członka międzynarodowego personelu EUPOL AFGANISTAN lub, w imieniu tego członka, upoważnio­ nego przedstawiciela EUPOL AFGANISTAN.


Artykuł 7 Personel miejscowy Personel miejscowy korzysta z przywilejów i immunitetów zgodnie z kategoriami międzynarodowymi tylko w zakresie przyznanym mu przez państwo przyjmujące. Państwo przyj­ mujące sprawuje jednak jurysdykcję nad tym personelem w taki sposób, aby nadmiernie nie zakłócać wypełniania przez niego obowiązków związanych z EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 8 Jurysdykcja karna Właściwe organy państwa wysyłającego mają prawo w pełni sprawować na terytorium państwa przyjmującego jurysdykcję karną oraz władzę dyscyplinarną przyznaną im przez prawo państwa wysyłającego w stosunku do każdego członka perso­ nelu EUPOL AFGANISTAN.

Artykuł 9 Bezpieczeństwo 1. Państwo przyjmujące, korzystając z własnych środków i uwzględniając swoje możliwości, przyjmuje pełną odpowie­ dzialność za bezpieczeństwo personelu EUPOL AFGANISTAN.

2. Do celów powyższego ust. 1 państwo przyjmujące stosuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa EUPOL AFGANISTAN i personelowi EUPOL AFGANISTAN. Jakiekolwiek postanowienia szczególne propono­ wane przez państwo przyjmujące uzgadnia się z szefem misji przed ich wykonaniem. Państwo przyjmujące zezwala na wszelkie działania związane z ewakuacją medyczną personelu EUPOL AFGANISTAN i udziela nieodpłatnie wsparcia w tym zakresie.

W razie konieczności zostaną zawarte dodatkowe uzgodnienia, o których mowa w art. 19.

3. Personel EUPOL AFGANISTAN – z zastrzeżeniem decyzji szefa misji i zgodnie z odpowiednimi przepisami państwa przyj­ mującego dotyczącymi materiałów wybuchowych i broni strze­ leckiej – ma prawo noszenia broni osobistej i amunicji służą­ cych wyłącznie do samoobrony. W tym celu EUPOL AFGA­ NISTAN regularnie dostarcza odnośnym organom afgańskim wykaz broni palnej noszonej przez personel EUPOL AFGA­

NISTAN.

L 294/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2010

Artykuł 10 Umundurowanie 1. Członkowie personelu EUPOL AFGANISTAN noszą mundury krajowe lub ubrania cywilne wyraźnie oznakowane emblematem EUPOL AFGANISTAN.

3. W zakresie swoich środków i możliwości państwo przyj­ mujące udziela pomocy w przygotowaniu, powołaniu, realizacji i wspieraniu EUPOL AFGANISTAN, co obejmuje wspólne korzys­ tanie z obiektów i sprzętu wraz z ekspertami EUPOL AFGA­

NISTAN.

2. Noszenie mundurów podlega zasadom określonym przez szefa misji.

4. Państwo przyjmujące udziela pomocy i wsparcia EUPOL AFGANISTAN na co najmniej takich samych warunkach, na jakich udziela pomocy i wsparcia własnym obywatelom.

Artykuł 11 Współpraca i dostęp do informacji 1. Państwo przyjmujące zapewnia pełną i wsparcie EUPOL AFGANISTAN i jej personelowi. współpracę

5. EUPOL AFGANISTAN posiada konieczną zdolność prawną zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi państwa przyjmującego, aby wypełniać swoje zadanie, w szczególności w celu otwierania rachunków bankowych oraz nabywania majątku lub dysponowania nim, jak również, aby być stroną w postępowaniu prawnym.

2. Jeżeli jest to pożądane i niezbędne w celu wypełnienia zadań EUPOL AFGANISTAN, państwo przyjmujące zapewnia personelowi EUPOL AFGANISTAN skuteczny dostęp do:

Prawo właściwe dla umów zawieranych przez EUPOL w państwie przyjmującym określa się w odpowiednich przepisach tych umów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.