Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 6

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 6

Strona 6 z 8

AFGANISTAN

6.

— obiektów, miejsc i pojazdów służbowych znajdujących się pod kontrolą państwa przyjmującego, które mają znaczenie dla wypełniania mandatu EUPOL AFGANISTAN,

— dokumentacji, materiałów i informacji za zgodą krajowych organów bezpieczeństwa znajdujących się pod kontrolą państwa przyjmującego, w zakresie niezbędnym do wypeł­ nienia mandatu EUPOL AFGANISTAN.

7. Umowy zawierane przez EUPOL AFGANISTAN mogą prze­ widywać, że do sporów wynikających z jej wykonywania ma zastosowanie procedura rozstrzygania sporów, o której mowa w art. 16 ust. 3 i 4.


W razie konieczności oraz do celów tiret pierwszego powyżej zostaną zawarte dodatkowe uzgodnienia, o których mowa w art. 19.

8. Państwo przyjmujące ułatwia wykonywanie umów zawie­ ranych przez EUPOL AFGANISTAN z podmiotami gospodarczymi dla celów misji.

Artykuł 13 3. Szef misji i państwo przyjmujące regularnie konsultują się wzajemnie i przyjmują stosowne środki, aby zapewniać ścisłą współpracę na każdym odpowiednim szczeblu. Państwo przyj­ mujące wyznacza oficera łącznikowego przy EUPOL AFGA­

NISTAN.

Zmiany w obiektach

EUPOL AFGANISTAN jest upoważniona do budowy, prze­ 1. budowy lub wprowadzania innych zmian w obiektach będących w jej posiadaniu lub oddanych do jej dyspozycji, a należących do rządu państwa przyjmującego, w zależności od jej wymogów operacyjnych.

Artykuł 12 Wsparcie państwa przyjmującego i zawieranie umów 1. Państwo przyjmujące udziela EUPOL AFGANISTAN, na jej prośbę, pomocy w znalezieniu odpowiednich obiektów. 2. Państwo przyjmujące nie żąda od EUPOL AFGANISTAN żadnego odszkodowania za budowę, przebudowę lub zmiany w wyżej wymienionych obiektach należących do rządu państwa przyjmującego.

2. Państwo przyjmujące udostępnia nieodpłatnie, w miarę potrzeb i możliwości, obiekty należące do rządu państwa przyj­ mującego, w zakresie potrzebnym do prowadzenia przez EUPOL AFGANISTAN działań administracyjnych i operacyjnych. Obiekty należące do podmiotów prywatnych mogą być wykorzystywane przez EUPOL AFGANISTAN wyłącznie za zgodą właściciela tych obiektów i z pełnym poszanowaniem odnośnej umowy najmu lub innej umowy.

Artykuł 14 Zmarli członkowie personelu EUPOL AFGANISTAN 1. Szef misji ma prawo zająć się odesłaniem zwłok wszelkich zmarłych członków personelu EUPOL AFGANISTAN oraz odesła­ niem ich mienia osobistego do kraju pochodzenia, jak również podjąć odpowiednie działania w tym zakresie.

12.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/7

2. Nie przeprowadza się sekcji zwłok jakichkolwiek zmarłych członków personelu EUPOL AFGANISTAN bez zgody zaintereso­ wanego państwa oraz obecności przedstawiciela EUPOL AFGA­ NISTAN lub przedstawiciela zainteresowanego państwa. 3. Państwo przyjmujące oraz EUPOL AFGANISTAN współpra­ cują w jak najszerszym zakresie w celu szybkiego odesłania zwłok zmarłych członków personelu EUPOL AFGANISTAN do kraju pochodzenia. Artykuł 15 Łączność

EUPOL AFGANISTAN może, we współpracy 1. z ministerstwem telekomunikacji i technologii informacyjnych państwa przyjmującego, instalować i obsługiwać nadawcze i odbiorcze stacje radiowe, jak również systemy satelitarne. EUPOL AFGANISTAN współpracuje z właściwymi organami państwa przyjmującego w celu uniknięcia konfliktu w korzystaniu z właściwych częstotliwości. Państwo przyj­ mujące udostępnia zakres częstotliwości bez pobierania opłat.

3. Jeśli osiągnięcie ugody jest niemożliwe, roszczenie przed­ kłada się komisji ds. roszczeń złożonej z jednakowej liczby przedstawicieli EUPOL AFGANISTAN i przedstawicieli państwa przyjmującego. Rozstrzygnięcie co do roszczeń osiąga się na zasadzie wspólnego porozumienia. 4. Jeżeli niemożliwe jest osiągnięcie ugody w ramach komisji ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.