Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 7

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

Data ogłoszenia:2010-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 7

Strona 7 z 8

roszczeń, spór jest rozstrzygany na drodze dyplomatycznej między przedstawicielami państwa przyjmującego i UE w przypadku roszczeń w wysokości nie większej niż 40 000 EUR. W przypadku roszczeń powyżej tej kwoty spór jest wnoszony przed trybunał arbitrażowy, którego decyzja jest wiążąca. 5. Trybunał arbitrażowy, o którym mowa w ust. 4, składa się z trzech sędziów polubownych, z których jeden jest wyzna­ czany przez państwo przyjmujące, jeden – przez EUPOL AFGA­ NISTAN, a trzeci wyznaczany jest wspólnie przez państwo przyj­ mujące i EUPOL AFGANISTAN. Jeśli jedna ze Stron nie wyznaczy sędziego polubownego w terminie dwóch miesięcy lub w przypadku braku zgody pomiędzy państwem przyjmującym a EUPOL AFGANISTAN co do wyznaczenia trzeciego sędziego, sędzia ten jest wyznaczany przez szefa misji ONZ w Afganistanie.


EUPOL AFGANISTAN oraz organy administracyjne państwa 6. przyjmującego zawierają porozumienie administracyjne w celu określenia zakresu uprawnień komisji ds. roszczeń oraz trybu­ nału arbitrażowego, procedur obowiązujących w tych organach oraz zasad wnoszenia roszczeń.

2. EUPOL AFGANISTAN korzysta z prawa do nieograniczonej łączności radiowej (włącznie z satelitarnymi, ruchomymi i przenośnymi aparatami radiowymi), telefonicznej, telegra­ ficznej, faksowej i za pomocą innych środków, jak również z prawa do instalowania urządzeń niezbędnych do utrzymy­ wania takiej łączności w obrębie obiektów EUPOL AFGANISTAN i między nimi, w tym instalowania kabli i linii naziemnych na potrzeby EUPOL AFGANISTAN. 3. W obrębie swoich obiektów EUPOL AFGANISTAN może podjąć działania niezbędne do dystrybucji poczty adresowanej do EUPOL AFGANISTAN lub jej personelu i przez nich nada­ wanej. Artykuł 16 Roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszkodzenia ciała, szkody lub straty śmierci,

Artykuł 17 Współpraca i spory 1. Wszystkie kwestie zaistniałe w związku ze stosowaniem niniejszej umowy są rozpatrywane wspólnie przez przedstawi­ cieli EUPOL AFGANISTAN oraz właściwe organy państwa przyj­ mującego. 2. W przypadku braku wcześniejszego rozstrzygnięcia spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej umowy rozstrzy­ gane są wyłącznie na drodze dyplomatycznej przez przedstawi­ cieli państwa przyjmującego i przedstawicieli UE. Artykuł 18 Pozostałe postanowienia 1. Rząd państwa przyjmującego odpowiada zgodnie z odpowiednimi przepisami za to, by władze lokalne państwa przyjmującego wprowadzały w życie przewidziane w niniejszej umowie przywileje, immunitety i prawa EUPOL AFGANISTAN i jej personelu oraz by ich przestrzegały. 2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ma na celu ustanowienia odstępstwa ani nie może być interpretowane jako ustanawiające odstępstwo od praw, które mogą przysługiwać na mocy innych umów państwu członkowskiemu UE lub jakiemu­ kolwiek innemu państwu wnoszącemu wkład w EUPOL AFGA­

NISTAN.

EUPOL AFGANISTAN ani jej personel nie ponoszą odpowie­ 1. dzialności za jakiekolwiek szkody ani straty związane z wypełnianiem obowiązków służbowych dotyczące mienia cywilnego lub państwowego, które związane są z potrzebami operacyjnymi lub powstają w wyniku działań związanych z niepokojami społecznymi lub ochroną EUPOL AFGANISTAN. W przypadku incydentu związanego z taką szkodą lub stratą Strony przeprowadzą wspólne dochodzenie, aby odpowiednio zażegnać ten incydent.

2. W celu osiągnięcia ugody roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód lub strat dotyczących mienia cywilnego lub państwowego nieobjętych postanowieniami ust. 1 oraz rosz­ czenia odszkodowawcze z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała oraz z tytułu szkód lub strat dotyczących mienia EUPOL AFGANISTAN są przekazywane EUPOL AFGANISTAN przez właściwe organy państwa przyjmującego w przypadku roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez osoby prawne lub fizyczne z państwa przyjmującego, oraz kierowane do właści­ wych organów państwa przyjmującego w przypadku roszczeń odszkodowawczych wniesionych przez EUPOL AFGANISTAN.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 294 POZ 2 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 14 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uruchomienia na Słowacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

 • Dz. U. L294 - 12 z 201012.11.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 października 2010 r. upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L294 - 10 z 201012.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1020/2010 z dnia 11 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L294 - 9 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L294 - 1 z 201012.11.2010

  Decyzja Rady 2010/686/WPZiB z dnia 13 września 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu w sprawie statusu misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.