Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła (1)

Data ogłoszenia:2010-11-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 7

Strona 1 z 2
16.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 298/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 820/97 (1), w szczególności jego art. 10 zdanie wprowadzające i lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

1082/2003, a także wzór wskazany w załączniku I do tego rozporządzenia powinny zostać uproszczone, aby zapewnić poprawę informacji na temat wdrożenia kontroli. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1082/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie minimal­ nego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (2) określa mini­ malne wymogi dotyczące takich kontroli. Doświadczenia wynikające z wdrożenia kontroli na miejscu ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2003, jak wskazano w rocznych raportach, oraz doświadczenia płynące z wdrożenia kontroli na miejscu dotyczących owiec i kóz, które ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 1505/2006 (3), przemawiają za zmniejszeniem odsetka gospodarstw kontrolowanych corocznie oraz liczby zwierząt podlegających kontroli. Ogólną zasadą jest objęcie kontrolą wszystkich zwierząt w danym gospodarstwie. Jednak w przypadku gospo­ darstw, w których znajduje się więcej niż 20 sztuk zwie­ rząt, właściwemu organowi należy zezwolić na ograni­ czenie kontroli do odpowiedniej reprezentatywnej próby zwierząt. Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2003 przewi­ dziano, że państwa członkowskie mają obowiązek przed­ kładać Komisji roczny raport zgodnie ze wzorem wska­ zanym w załączniku I do tego rozporządzenia, w którym zawarte są szczegółowe informacje na temat wdrożenia tych kontroli. Gromadzenie danych na potrzeby rocznego raportu powinno być odpowiednie i proporcjonalne do wytyczo­ nych celów. W celu uzyskania bardziej ukierunkowanych i zgodnych z zasadą proporcjonalności raportów, niektóre wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1082/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) art. 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: „1. Właściwy organ prowadzi coroczne kontrole, które obejmują przynajmniej 3 % gospodarstw. 2. Jeżeli kontrole, o których mowa w ust. 1, ujawnią znaczny stopień niezgodności z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000, w następnym rocznym okresie kontroli mini­ malny poziom kontroli zostanie zwiększony.”; 2) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Właściwy organ kontroluje identyfikację wszystkich zwierząt w gospodarstwie. Jednak w przypadku gdy liczba zwierząt w gospodarstwie przekracza dwadzieścia sztuk, właściwy organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli środków służących identyfikacji na reprezentatywnej próbie tych zwierząt zgodnie z normami międzynarodowymi, pod warunkiem że liczba kontrolowanych zwierząt jest wystarczająca, aby wykryć 5 % przypadków nieprzestrzegania wymogów rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 przez posiadaczy takich zwierząt, przy poziomie ufności równym 95 %.”; 3) art. 5 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) liczba gospodarstw, które poddano kontroli;”; 4) w załączniku I wprowadza się zmiany z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. zgodnie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 298 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L298 - 87 z 201016.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pralek dla gospodarstw domowych (  Dz.U. L 293 z 11.11.2010)

 • Dz. U. L298 - 85 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. przyznająca Republice Czeskiej odstępstwo od wymogu stosowania do linii Strančice–České Budějovice decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7789)

 • Dz. U. L298 - 51 z 201016.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 40/08 (ex N 163/08) wdrożonej przez Polskę na rzecz PZL Hydral S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5406) (1)

 • Dz. U. L298 - 49 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1039/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L298 - 46 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1038/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2010 r.

 • Dz. U. L298 - 44 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1037/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L298 - 27 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L298 - 10 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L298 - 5 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L298 - 1 z 201016.11.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1032/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/2005 nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.