Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 10

Strona 10 z 26

Docho­ dzenie nie wykazało żadnego takiego wpływu w odniesieniu do informacji otrzymanych w USA. W ramach dochodzenia wykazano również, że wielkość produkcji współpracującego amerykańskiego producenta stanowi znacznie ponad 5 % wielkości chińskiego wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii, dlatego też przedmiotowa produkcja jest reprezenta­ tywna pod względem wielkości. Jeżeli chodzi o jakość, specyfikacje techniczne i standardy produktu podobnego w USA, nie stwierdzono żadnych znaczących ogólnych różnic w porównaniu z produktami chińskimi. Dlatego też rynek amerykański uznano za wystarczająco repre­ zentatywny do określenia wartości normalnej dla ChRL.


— ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie ustalane, — większość udziałów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych; urzędnicy państwowi znajdujący się w zarządzie lub zajmujący kluczowe stanowiska kierownicze są w mniejszości lub należy wykazać, że spółka jest wystarczająco niezależna od interwencji państwa, — operacje wymiany rynkowym, oraz są dokonywane po kursie

(60)

— interwencja państwa nie pozwala na obejście środków antydumpingowych, jeżeli indywidualni eksporterzy korzystają z różnych stawek celnych.

(53)

Obie chińskie grupy producentów eksportujących (tj. APP i Chenming) złożyły wniosek o IT. Na podstawie informacji dostępnych i sprawdzonych podczas wizyt weryfikacyjnych stwierdzono, że obaj współpracujący producenci eksportujący APP i Chenming spełniają wymogi przewidziane w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Uwzględniając powyższe ustalenia, tymczasowo stwierdza się, że przedmiotowym współpracującym producentom eksportującym można przyznać IT. 4.4. Wartość normalna 4.4.1. Państwo analogiczne

(61)

(54)

(55)

(56)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalną dla producentów eksportujących, którym nie przyznano MET, należy ustalić w oparciu o cenę lub wartość skonstruowaną w warunkach gospo­ darki rynkowej państwa trzeciego (państwa analogicz­ nego). W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wskazała swój zamiar wykorzystania USA jako odpo­ wiedniego państwa analogicznego w celu ustalenia wartości normalnej dla ChRL i wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w tej kwestii. Jedna z grup współpracujących producentów eksportują­ cych w ChRL przesłała uwagi wyrażające sceptyczne podejście wobec wykorzystania USA jako odpowiedniego państwa analogicznego i jako alternatywę zaproponowała Tajlandię. W odniesieniu do USA argumentowano, że

(62)

(57)

(58)

L 299/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(63)

W świetle powyższych ustaleń tymczasowo stwierdzono, że USA stanowią odpowiednie państwo analogiczne zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego. 4.4.2. Określenie wartości normalnej

(64)

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego wartość normalna została określona na podstawie zweryfikowanych informacji uzyskanych od producenta w państwie analogicznym, jak podano poniżej. Krajowa sprzedaż produktu podobnego przez tego producenta amerykańskiego została uznana za reprezen­ tatywną pod względem wielkości w porównaniu z produktem objętym postępowaniem wywożonym do Unii przez jedynego współpracującego producenta eksportującego z ChRL. Zbadano również, czy sprzedaż krajowa mogłaby zostać uznana za sprzedaż dokonywaną w normalnych warun­ kach handlu przez ustalenie w odniesieniu do każdego rodzaju produktu odsetka sprzedaży z zyskiem na rzecz niezależnych klientów na rynku krajowym w OD. Ponieważ wielkość sprzedaży z zyskiem produktu podobnego w podziale na rodzaj produktu stanowiła 80 % lub mniej całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu lub średnia ważona cena danego rodzaju produktu była mniejsza niż koszty produkcji, wartość normalną oparto na faktycznej cenie krajowej, obliczonej jako średnia ważona cen krajowej sprzedaży z zyskiem w OD. Zauważa się, że współpracujący amerykański producent produkował i sprzedawał na rynku amerykańskim wszystkie rodzaje produktu podobnego w OD. 4.5. Cena eksportowa

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.