Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 12

Strona 12 z 26

W związku z faktem, że zgłoszona wielkość wywozu okazała się wyższa niż wielkość przywozu wynikająca z danych pochodzących z Eurostatu, poziom współpracy uznano jednak za wysoki i ustalono ogólnokrajowy margines dumpingu dla ChRL przy zastosowaniu margi­ nesu dumpingu ustalonego w odniesieniu do współpra­ cujących przedsiębiorstw posiadających najwyższą indy­ widualną stawkę cła, tj. 63 %. 5. PRODUCENCI UNIJNI 5.1. Produkcja unijna

(79)

Jak wspomniano w motywie 17 powyżej, jedna z zainteresowanych stron twierdziła, że cienki papier powleczony nadający się do stosowania w druku zwojowym powinien być objęty niniejszym dochodze­ niem. Na tej podstawie strona stwierdziła, że skarżący przemysł unijny nie miałby wystarczająco mocnych argu­ mentów w niniejszym postępowaniu. Na podstawie wniosków wymienionych powyżej w motywach 20 i 22, tj. że cienki papier powleczony stosowany w druku zwojowym i cienki papier powleczony stoso­ wany w druku arkuszowym to dwa różne produkty, stwierdzenie to należało jednak odrzucić. 6. SZKODA 6.1. Konsumpcja unijna


(77)

Podczas OD produkt podobny był wytwarzany przez 14 znanych i kilku innych bardzo drobnych producentów w Unii. Szacuje się, że dane przekazane przez CEPIFINE obejmują 98 % produkcji producentów unijnych. Na tej podstawie w OD łączną produkcję unijną oszacowano na około 5 270 000 ton. Producenci unijni, których produkcja stanowi całość produkcji Unii, stanowią prze­ mysł unijny w myśl art. 4 ust. 1 rozporządzenia podsta­ wowego. Sektor cienkiego papieru powleczonego jest kapitało­ chłonny i energochłonny. Z tego powodu stosuje się korzyści skali, co wyjaśnia koncentrację produkcji w kilku dużych podmiotach, dla których uzupełnieniem są drobni producenci skupiający się na bliskich geogra­ ficznie rynkach. Pięciu producentów o podobnej wiel­ kości posiadających zakłady produkcyjne rozsiane w całej Europie obejmuje większość unijnego rynku. Cienki papier powleczony jest w znacznej części produktem podstawowym. Handlują nim głównie sprze­ dawcy papieru i hurtownicy. Takie kanały dystrybucji charakteryzują się wysokim stopniem koncentracji siły nabywczej i przejrzystością cenową poprzez notowania cen.

(80)

Konsumpcję danych:

ustalono

na

podstawie

następujących

— danych Eurostatu dotyczących przywozu z państw trzecich, odpowiednio dostosowanych na podstawie informacji na temat produktów nieobjętych postępo­ waniem dostarczonych przez producentów unijnych; w ramach dochodzenia ustalono na podstawie przed­ stawionych dowodów, że te założenia były racjonalne i uzasadnione, — zweryfikowanej łącznej wielkości wywozu współpra­ cujących producentów w ChRL eksportujących na rynek unijny, mając na uwadze, że zgłoszona wiel­ kość wywozu okazała się większa niż wielkość przy­ wozu wynikająca z danych pochodzących z Eurostatu, — łącznej sprzedaży wszystkich producentów unijnych na unijnym rynku na podstawie informacji dostarczo­ nych przez CEPIFINE.

(81)

(78)

Na tej podstawie ustalono, że konsumpcja unijna wygląda następująco:

Tabela 1 Konsumpcja unijna

Konsumpcja unijna 2006 2007 2008 2009/OD

Tony

5 308 275

5 508 183

5 384 770

4 572 057

Indeks

100

104

101

86

Źródło: zweryfikowane odpowiedzi na kwestionariusz, skorygowane dane Eurostatu i dane dostarczone przez CEPIFINE.

(82)

Ogółem w okresie badanym konsumpcja unijna spadła o 14 %. Ustalono, że konsumpcja najpierw wzrosła o 4 % w latach 2006–2007, a następnie spadła o 18 % od roku 2007 do OD. Spadek konsumpcji w 2008 r. i w OD był wynikiem niższego popytu, zwłaszcza w pierwszej połowie 2009 r., spowodowanego pogorszeniem koniunktury gospodarczej.

L 299/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.