Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 13

Strona 13 z 26

6.2. Przywóz do Unii z ChRL

(83)

Jak wspomniano powyżej w motywie 80, po weryfikacji ustalono, że łączna wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem na rynku unijnym dokonana przez współpracujących chińskich eksporterów jest większa niż wielkość przywozu podawana przez Eurostat. Ponieważ uznano, że zweryfikowane informacje są dokładniejsze od dostępnych statystyk, łączną wielkość przywozu z ChRL ustalono na podstawie zweryfikowanych informacji dostarczonych przez współpracujące przedsiębiorstwa. Wielkość sprzedaży współpracujących przedsiębiorstw, które – jak ustalono – wywoziły w okresie badanym wyłącznie wielowarstwową tekturę, została wyłączona z danych doty­ czących łącznego przywozu, ponieważ tymczasowo stwierdzono, jak wyjaśniono w motywie 24, że wielowarstwowego papieru i wielowarstwowej tektury nie należy uznawać za produkt objęty postę­ powaniem. Ponieważ dane dotyczące przywozu produktu objętego postępowaniem dotyczą jedynie dwóch przedsiębiorstw, ze względu na poufność postanowiono przedstawić je w zindeksowanej postaci.


Tabela 2 Łączna wielkość przywozu po cenach dumpingowych z ChRL

Łączna wielkość przywozu z ChRL 2006 2007 2008 2009/OD

Wielkość (indeks) Udział w rynku (indeks) Ceny (EUR/tona) Indeks

Źródło: odpowiedzi na kwestionariusz.

100 100 677 100

218 210 661 98

212 209 657 97

283 329 621 92

(84)

Łączna wielkość przywozu z ChRL ogromnie wzrosła, prawie trzykrotnie w okresie badanym. W konsekwencji znacznie wzrósł jego udział w rynku z około 1 % w 2006 r. do ponad 4 % w OD. Wzrost ten należy rozważyć na tle spadku konsumpcji o 14 % w tym samym okresie. W okresie badanym odnotowano 8 % spadek średnich cen dumpingowych produktów przywo­ żonych z ChRL. 6.2.1. Podcięcie cenowe

(87)

Porównanie pokazało, że w OD produkt objęty postępo­ waniem pochodzący z ChRL i sprzedawany w Unii po cenach dumpingowych odpowiada za podcięcie cen sprzedaży producentów unijnych średnio o 5,6 %. Poziom marginesu podcięcia należy postrzegać na tle wysokiego poziomu przejrzystości cenowej wspomaganej notowaniami cen charakterystycznymi dla rynku dystry­ bucji cienkiego papieru powleczonego. 6.3. Sytuacja gospodarcza przemysłu unijnego i współpracujących producentów unijnych 6.3.1. Uwagi wstępne

(85)

W celu przeanalizowania podcięcia cenowego średnie ważone ceny sprzedaży w podziale na rodzaj produktu producentów unijnych dla niepowiązanych klientów na rynku unijnym, skorygowane do poziomu ex-works, zostały porównane z odpowiednimi średnimi ważonymi cenami produktów przywożonych z ChRL dla pierw­ szego niezależnego klienta na rynku unijnym, ustalonymi na podstawie ceny CIF z odpowiednimi korektami wyni­ kającymi z istniejących ceł i kosztów poniesionych po przywozie. Jak wyjaśniono w motywie 28, poziom współpracy chiń­ skich eksporterów był bardzo wysoki i uznaje się, że pokrywał całą wielkość wywozu z ChRL do Unii w OD. Mając na uwadze fakt, że dwóch chińskich produ­ centów eksportujących, którzy zgłosili się początkowo, nie zostało uznanych za eksporterów produktu objętego postępowaniem na rynek unijny, jak wyjaśniono w motywie 50, wielkość ich przywozu nie została uwzględniona w analizie podcięcia cenowego.

(88)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena wpływu przywozu po cenach dumpingowych na unijnych producentów obejmowała ocenę wszystkich wskaźników gospodarczych na potrzeby oceny sytuacji producentów unijnych od 2006 r. do końca OD. Dane makroekonomiczne (produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, wzrost i wielkość marginesów dumpingu) oceniono na poziomie całej produkcji unijnej na podstawie informacji dostarczonych przez CEPIFINE. Analizę danych mikroekonomicznych przeprowadzono na poziomie producentów unijnych (średnie ceny jedno­ stkowe, zatrudnienie, wynagrodzenia, wydajność, zapasy, rentowność, przepływy środków pieniężnych, inwestycje, zwrot z inwestycji, zdolność do pozyskiwania kapitału) na podstawie pochodzących od nich informacji, które zostały należycie zweryfikowane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.