Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 14

Strona 14 z 26

(89)

(86)

(90)

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/17

(91)

Jedna ze stron twierdziła, że jeden ze współpracujących producentów nie współpracował w pełni, jako że można go połączyć z innym producentem w Unii Europejskiej przez 1) posiadanie udziałów; i 2) spółkę joint venture polegającą na umowach o wyłączności sprzedaży i dostaw surowców. Dochodzenie potwierdziło natomiast, że liczba udziałów posiadanych przez danego producenta unijnego była niewielka i poniżej progu określonego w art. 143 IPCCC (1). Umowy między dwoma przedsiębiorstwami nie obejmowały ponadto żadnych elementów, które mogłyby doprowa­ dzić do stwierdzenia, że związek między nimi mógłby wykraczać poza normalne relacje biznesowe między kupcem i sprzedawcą. 6.3.2. Dane dotyczące przemysłu unijnego (wskaźniki makroekonomiczne) 6.3.2.1. P r o d u k c j a , m o c e p r o d u k c y j n e , w y k o r z y s t a n i e m o c y p r o d u k c y j ­ nych


Tabela 3 Produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych

2006 2007 2008 2009/OD

Produkcja (tony) Indeks Moce produkcyjne (tony) Indeks Wykorzystanie mocy produkcyjnych Indeks

Źródło: dane dostarczone przez CEPIFINE.

6 483 462 100 7 032 734 100 92 % 100

6 635 377 102 7 059 814 100 94 % 102

6 381 324 98 6 857 226 98 93 % 101

5 164 475 80 6 259 129 89 83 % 90

(92)

Zgodnie z powyższą tabelą wielkość produkcji przemysłu unijnego spadła w okresie badanym o 20 %. Należy zauważyć, że chociaż konsumpcja unijna wzrosła o około 1 % w latach 2006–2008, wielkość produkcji przemysłu unijnego spadła w tym okresie o 2 %, natomiast od 2008 r. do OD spadła znacząco w następstwie zmniejszenia konsumpcji unijnej. Od 2000 r. producenci unijni podejmowali znaczące działania restrukturyzacyjne w celu rozwiązania problemu strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych. W wyniku konsolidacji i zamknięcia celulo­ zowni przemysł unijny zmniejszył moce produkcyjne cienkiego papieru powleczonego o około 770 000 ton od roku 2006 do OD, tj. o 11 %. Pomimo spadku całkowitych mocy produkcyjnych wskaźniki ich wykorzystania wciąż spadały z 92 % w 2006 r. do 83 % w OD. Największy spadek wystąpił w okresie od 2008 r. do OD. Należy zauważyć, że wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych jest ważnym czynnikiem w długookresowej rentowności producentów papieru ze względu na duże inwestycje w środki trwałe. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w OD został uznany za niski. 6.3.2.2. W i e l k o ś ć s p r z e d a ż y i u d z i a ł w r y n k u

(93)

(94)

(95)

Dane dotyczące sprzedaży zawarte w poniższej tabeli odnoszą się do ilości towarów sprzedanych pierwszemu niezależnemu klientowi na rynku unijnym.

Tabela 4 Wielkość sprzedaży i udział w rynku

2006 2007 2008 2009/OD

Wielkość sprzedaży (tony)

4 921 141

4 999 524

4 875 841

4 008 354

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

L 299/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

2006

2007

2008

2009/OD

Indeks Udział w rynku Indeks

Źródło: dane dostarczone przez CEPIFINE.

100 93 % 100

102 91 % 98

99 91 % 98

81 88 % 95

(96)

Chociaż konsumpcja unijna wzrosła o 4 % w latach 2006–2007 (zob. motyw 81 powyżej), wielkość sprzedaży produktu objętego postępowaniem przez przemysł unijny niezależnym klientom na rynku unijnym w tym samym okresie wzrosła jedynie o 2 %. Oznacza to, że przemysł unijny nie mógł w pełni skorzystać na wzroście konsumpcji w tym okresie. Ponadto od 2008 r. do OD, kiedy konsumpcja unijna zmniejszyła się o 15 %, wielkość sprzedaży wszystkich producentów unijnych spadła jeszcze bardziej, o 18 %. W konsekwencji wielkość sprzedaży przemysłu unijnego po niewielkim wzroście w 2007 r. ciągle i znacznie spadała, co przełożyło się na stratę udziału w rynku o 5 punktów procentowych w okresie badanym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.