Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 16

Strona 16 z 26

2006

2007

2008

2009/OD

Zmiana (100 = 2006) Przepływy środków pieniężnych (w tys. EUR) Indeks Inwestycje (w tys. EUR) Indeks Zwrot z inwestycji Zmiana (100 = 2006)

Źródło: odpowiedzi na kwestionariusz.

+ 0,92 % 260 047 100 151 900 100 – 0,73 % 211 036 81 151 027 99 – 0,54 % + 0,19 %

– 1,47 % 172 570 66 127 845 84 – 2,73 % – 2,00 %

+ 3,16 % 336 753 129 98 220 65 0,39 % + 1,12 %

(103) W latach 2006–2008 współpracujący producenci unijni


ponieśli straty, a sytuacja finansowa zmieniła się na lepsze dopiero w 2009 r., kiedy światowa cena pulpy, będącej głównym surowcem, znacznie spadła w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej. Spadek cen pulpy w 2009 r. wyniósł 19 % w stosunku do średniej ceny z 2008 r., co uznano za nienaturalnie wysoki spadek, który przyczynił się bezpośrednio do poprawy sytuacji finansowej w OD.

kiedy jeden ze współpracujących unijnych producentów wymagał refinansowania przy wysokiej premii z tytułu ryzyka, podczas gdy najmniejszy ze współpracujących producentów stał się niewypłacalny w 2008 r. i został przejęty przez innego producenta unijnego.

6.4. Wnioski dotyczące szkody

(104) Tendencje w przepływach środków pieniężnych, które (107) Z

wyrażają zdolność producentów do samofinansowania swojej działalności, w znacznej mierze odzwierciedlają zmianę rentowności. W konsekwencji przepływy środków pieniężnych odzwierciedlają wyjątkowy wzrost w OD w wyniku spadku cen pulpy. Zwrot z inwestycji był ujemny, co pokrywało się z ujemnymi zyskami osią­ ganymi przez współpracujących producentów unijnych do 2008 r. oraz pozytywną tendencją w OD w wyniku wyjątkowych oszczędności na cenach pulpy.

(105) W związku z powyższym zdolność współpracujących

producentów unijnych do inwestowania stała się ograni­ czona, jako że przepływy środków pieniężnych znacznie się pogorszyły w okresie badanym, z wyjątkiem OD. W konsekwencji inwestycje spadły w okresie badanym o 35 % i ograniczały się do budowy zakładów kogene­ racyjnych, które pomogły producentom unijnym złago­ dzić skutki stale rosnących kosztów energii.

dochodzenia wynika, że większość wskaźników szkody, takich jak wielkość produkcji (– 20 %), wykorzys­ tanie mocy produkcyjnych (– 10 %), wielkość sprzedaży niepowiązanym klientom na rynku unijnym (– 19 %), udział w rynku (– 5 punktów procentowych) uległa pogorszeniu w okresie badanym. Ponadto do 2008 r. znacznie pogorszyły się wskaźniki szkody związane z wynikami finansowymi współpracujących producentów unijnych, takie jak zwrot z inwestycji i rentowność. Nagły wzrost rentowności w OD wynikał wyłącznie z tymczasowego i wyjątkowego spadku światowych cen pulpy w tym okresie. Zauważa się, że nawet w OD wskaźnik rentowności był bardzo niski, co nie zmieniło wniosku, że sytuacja finansowa współpracujących produ­ centów unijnych była bardzo słaba.

(108) W ramach dochodzenia ustalono ponadto że przedsta­

6.3.3.5. Z d o l n o ś ć d o p o z y s k i w a n i a k a p i ­ tału

(106) Sektor papieru charakteryzuje się ogólnie wysokim zadłu­

żeniem związanym ze znacznymi inwestycjami w środki trwałe. W wyniku strat ponoszonych przez większość okresu badanego została naruszona zdolność współpra­ cujących unijnych producentów do pozyskiwania kapi­ tału i finansowania własnej działalności po rozsądnych kosztach finansowych. Dotyczy to zwłaszcza roku 2008,

wiony powyżej obraz szkody można przede wszystkim wyjaśnić faktem, że pomimo wysiłków restrukturyzacyj­ nych i poprawy wydajności współpracujący producenci unijni nie byli w stanie podnieść cen cienkiego papieru powleczonego powyżej poziomu kosztów. Wynika to głównie z podcinania cen praktykowanego przez chiń­ skich eksporterów w OD, co miało istotny wpływ na rynek charakteryzujący się wysoką przejrzystością cenową. Podczas OD współpracujący producenci unijni podejmowali działania zmierzające do redukcji kosztów produkcji poprzez dalszą poprawę wydajności i w wyniku spadku cen pulpy, który nastąpił głównie w drugiej połowie OD. Ponieważ popyt i podaż na

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.