Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 17

Strona 17 z 26

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/21

rynku stały się bardziej zrównoważone w następstwie wysiłków producentów zmierzających do rozwiązania problemu strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, które obejmowały konsolidację i zamykanie mocy produkcyjnych, ceny cienkiego papieru powleczonego mogły utrzymać się na stałym poziomie. Współpracujący producenci unijni nie mogli jednak zwiększyć cen sprze­ daży do poziomu, który pozwalałby osiągać wskaźniki rentowności niezbędne do długookresowej rentowności.


dumpingowych z państwa, którego dotyczy postępo­ wanie. Ponadto zbadano znane czynniki inne niż przywóz po cenach dumpingowych, które mogły działać na szkodę przemysłu unijnego, aby upewnić się, że żadna szkoda wynikająca z tego rodzaju innych czynników nie została przypisana przywozowi po cenach dumpingo­ wych.

7.2. Wpływ przywozu po cenach dumpingowych

(109) Jak wspomniano w motywie 17 powyżej, jedna ze stron

twierdziła, że cienki papier powleczony stosowany w druku zwojowym powinien być objęty niniejszym dochodzeniem. Na tej podstawie strona ta twierdziła, że wykluczenie tego produktu z określenia istotnej szkody oraz z analizy tendencji doprowadziłoby do sfałszowania obrazu szkody. Na podstawie wniosków przedstawio­ nych w motywach 20 i 22, tj. że cienki papier powle­ czony stosowany w druku arkuszowym i cienki papier powleczony stosowany w druku zwojowym to dwa różne produkty, twierdzenie to zostało jednak odrzu­ cone.

(113) Należy zauważyć, że unijny rynek cienkiego papieru

powleczonego charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji siły nabywczej i przejrzystości cenowej poprzez notowania cen. Ponadto cienki papier powle­ czony jest produktem podstawowym i nie charakteryzuje się istotnymi różnicami cenowymi między różnymi źród­ łami. Główna część produkcji jest sprzedawana przez sprzedawców, którzy zmuszają przemysł unijny do utrzymywania cen na poziomie taniego przywozu po cenach dumpingowych. Zatem ceny przywożonego cien­ kiego papieru powleczonego, który w OD w 35 % pochodził z ChRL, mają zasadniczo istotny wpływ na poziomy cen na rynku unijnym.

(110) Ta sama strona twierdziła, że nabycie jednego produ­

centa unijnego przez jednego ze współpracujących producentów unijnych w 2008 r. jest dowodem na to, że ten współpracujący producent unijny jest raczej w dobrej kondycji. Po pierwsze, zauważa się, że istotna szkoda jest oceniana na podstawie sytuacji przemysłu unijnego, a nie szczególnej sytuacji pojedynczego produ­ centa. Jak stwierdzono w motywie 107 powyżej, więk­ szość wskaźników szkody wskazywała na negatywną tendencję i pogorszenie sytuacji przemysłu unijnego w okresie badanym. Nabycie było ponadto uznane za część działań restrukturyzacyjnych przemysłu unijnego w okresie badanym. W każdym razie zauważa się, że podczas analizy wskaźników makroekonomicznych, takich jak wielkość produkcji, moce produkcyjne, wiel­ kość sprzedaży lub udział w rynku, nabycie miało neutralne skutki, ponieważ wskaźniki makroekono­ miczne ocenia się w odniesieniu do wszystkich produ­ centów unijnych stanowiących przemysł unijny, jak okre­ ślono w motywie 77. Innymi słowy czynniki te powinny pozostać w całości niezmienione w przypadku zmiany właściciela.

(114) W ramach dochodzenia wykazano, że przywóz po

cenach dumpingowych z ChRL ogromnie wzrósł (+ 183 %) w okresie badanym. Przywóz po cenach dumpingowych z ChRL najpierw podwoił się w latach 2006–2007, podczas gdy w 2007 r. ceny były o 2 % niższe niż rok wcześniej. W 2008 r. przywóz z ChRL utrzymał się na stałym poziomie, podczas gdy średnie ceny spadły o kolejny 1 punkt procentowy. Ilość przy­ wozu z Chin (+ 71 %) i udział w rynku (+ 120 %) znacznie wzrosły w OD przy spadających cenach (– 5 %) podcinających ceny współpracujących produ­ centów unijnych o 5,6 %, wywierając tym presję cenową na rynek unijny i uniemożliwiając producentom unijnym podniesienie cen do opłacalnego poziomu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.