Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 18

Strona 18 z 26

(115) Przypomina się, że w okresie badanym konsumpcja

(111) Uwzględniając powyższe uwagi, tymczasowo stwierdza

się, że przemysł unijny poniósł istotną szkodę w rozumieniu art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawo­ wego.

unijna spadła o około 14 %. Przemysł unijny doświadczył znacznego spadku wielkości sprzedaży (19 %). Jednakże ten spadek sprzedaży był o wiele większy niż spadek popytu i doprowadził do zmniejszenia udziału w rynku o 5 punktów procentowych. Jednocześnie udział w rynku przywozu z Chin wzrósł o 3 punkty procen­ towe. To dowodzi, że udział przemysłu unijnego w rynku w znacznym stopniu został przejęty przez przywóz z ChRL po cenach dumpingowych.


7. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY 7.1. Wprowadzenie

(112) Zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia podstawowego

(116) Uznaje się zatem, że ciągła presja ze strony taniego przy­

sprawdzono, czy istotna szkoda poniesiona przez prze­ mysł unijny była spowodowana przywozem po cenach

wozu po cenach dumpingowych z ChRL na rynek unijny nie pozwoliła przemysłowi unijnemu dostosować cen sprzedaży do większych kosztów surowca, zwłaszcza w 2008 r., kiedy ceny pulpy osiągnęły szczytowy poziom. Doprowadziło to przemysł unijny do utraty udziału w rynku i utraty rentowności.

L 299/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(117) Uwzględniając powyższe ustalenia, stwierdzono tymcza­

sowo, że wzrost taniego przywozu po cenach dumpin­ gowych z ChRL miał istotny negatywny wpływ na sytuację gospodarczą przemysłu unijnego.

7.3. Wpływ innych czynników 7.3.1. Rozwój konsumpcji na rynku unijnym

(118) Jak

wspomniano w motywie 82 powyżej, unijna konsumpcja cienkiego papieru powleczonego najpierw wzrosła w 2007 r., a następnie spadła w 2008 r. i w OD. W okresie badanym cały przemysł unijny stracił udział w rynku. Jeden z współpracujących eksporterów z ChRL twierdził, że spadek wielkości sprzedaży i zmniejszenie udziału w rynku przemysłu unijnego wynikało ze spadku konsumpcji spowodowanego kryzysem gospodarczym i ekspansją mediów elektronicz­ nych.

kosztów produkcji. Do 2008 r. nie miało to jednak miejsca. Producenci unijni byli bowiem zmuszeni utrzy­ mywać niskie ceny sprzedaży nawet wtedy, gdy ceny pulpy wzrastały w 2008 r., aby konkurować z tanim przywozem po cenach dumpingowych z ChRL, co doprowadziło do znacznego spadku ich rentowności w tym okresie. W OD sytuacja poprawiła się w wyniku nadzwyczajnego spadku cen pulpy, podczas gdy ceny cienkiego papieru powleczonego można było w tym samy czasie utrzymać na stałym poziomie. Nawet w tym wyjątkowym okresie wciąż bardzo niskie poziomy zysków nie pozwoliły jednak współpracującym produ­ centom unijnym odrobić strat poniesionych w wyniku ciągłych praktyk dumpingowych. Pomimo mniejszych kosztów surowca wciąż nie można było zwiększyć cen do poziomów pozwalających osiągnąć solidne marże zysku niezbędne dla tego rodzaju kapitałochłonnej produkcji.

(122) W związku z tym tymczasowo stwierdzono, że przywóz (119) Chociaż nie można lekceważyć faktu, że negatywne

zmiany konsumpcji unijnej od 2007 r. do OD, bez względu na ich przyczynę, miały negatywny wpływ na sytuację przemysłu unijnego, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży i produkcji, warto zauważyć, że chińscy eksporterzy osiągnęli w tym samym czasie, a zwłaszcza w latach 2008–2009, wzrost wielkości sprzedaży i udziału w rynku w wyniku presji cenowej wywołanej na rynku przez przywóz po cenach dumpingowych. Dlatego też uznaje się, że pogorszenie sytuacji gospodar­ czej przemysłu unijnego wynika głównie nie ze spadku konsumpcji, lecz z gwałtownego wzrostu przywozu po cenach dumpingowych z ChRL i podcinania cen prakty­ kowanego przez chińskich eksporterów. Nawet jeżeli mniejszy popyt przyczynił się do powstania szkody, nie mógł naruszyć związku przyczynowego między ponie­ sioną istotną szkodą a wzrostem przywozu po cenach dumpingowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.