Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 19

Strona 19 z 26

z ChRL po cenach dumpingowych, który doprowadził do podcięcia cen współpracujących producentów unijnych, spowodował obniżkę cen na rynku unijnym i uniemożliwił współpracującym producentom unijnym zwiększenie cen sprzedaży w celu pokrycia kosztów lub osiągnięcia wystarczającej rentowności. Mając na uwadze, że ceny surowca znacznie spadały w OD, stwier­ dzono, że nie mogły mieć one wpływu na istotną szkodę poniesioną przez przemysł unijny w tym samym czasie.

7.3.3. Wyniki przemysłu unijnego w wywozie


(123) Wyniki w wywozie zostały również zbadane jako jeden

7.3.2. Ceny surowca

(120) Średni koszt produkcji współpracujących producentów

unijnych nieznacznie wzrósł (2 %) w latach 2006–2008 i spadł o 5 % w OD. W wyniku dochodzenia stwier­ dzono, że koszty produkcji współpracujących produ­ centów unijnych związane z wytwarzaniem cienkiego papieru powleczonego zasadniczo podlegały podobnej tendencji co zmiana cen pulpy, jednego z głównych surowców w produkcji papieru. W latach 2006–2008 średnia cena pulpy wzrosła o 8 %, po czym gwałtownie spadła od końca 2008 r. do ostatniego miesiąca OD. W 2009 r. cena pulpy była średnio o 19 % niższa niż w poprzednim roku.

(121) Wobec braku przynoszącego szkodę dumpingu można

by było oczekiwać regularnego dostosowywania cen, tak, aby odzwierciedlały rozwój różnych składników

ze znanych czynników, innych niż przywóz po cenach dumpingowych, który mógł działać na szkodę przemysłu unijnego, aby upewnić się, że żadna szkoda wynikająca z tego rodzaju innych czynników nie została przypisana przywozowi po cenach dumpingowych. Z analizy wynika, że sprzedaż eksportowa niepowiązanym stronom przez współpracujących producentów unijnych stanowiła znaczną część ich sprzedaży (około 27 %) w okresie badanym. Nawet jeżeli wielkość sprzedaży eksportowej również zmniejszyła się w okresie badanym o 9 %, spadek wielkości sprzedaży był mniejszy niż spadek sprzedaży na rynku unijnym (19 %). Uznano zatem, że spadek wielkości sprzedaży eksportowej nie wyjaśnia poziomu szkody poniesionej przez współpracu­ jących producentów unijnych. Ponieważ wywóz odgrywa ważną rolę w utrzymaniu wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych w celu pokrycia wysokich stałych kosztów inwestycji w urządzenia, uznano, że nawet jeżeli wyniki wywozu uległy pogorszeniu, w ujęciu ogólnym miały one pozytywne skutki. W związku z tym uznano, że nawet jeżeli spadek działalności wywozowej mógł przyczynić się do ogólnego pogorszenia sytuacji prze­ mysłu unijnego, to jednak działalność ta łagodziła straty poniesione na rynku unijnym, a zatem jej charakter nie powoduje zerwania związku przyczynowego między przywozem po cenach dumpingowych z ChRL a szkodą poniesioną przez przemysł unijny.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/23

(124) Jedna ze stron twierdziła, że przemysł unijny odnotował

znaczny spadek wywozu ze względu na wysoki kurs euro w stosunku do dolara amerykańskiego oraz że szkoda wywołana tym czynnikiem nie powinna być przypisywana przywozowi z ChRL. Jak stwierdzono powyżej, pogorszenie wyników wywozu przemysłu unij­ nego, bez względu na przyczyny tego pogorszenia, nie stanowi najważniejszej przyczyny szkody poniesionej

przez producentów i nie powoduje tym samym zerwania związku przyczynowego ustalonego w motywie 117. 7.3.4. Przywóz z innych państw trzecich

(125) Tendencje dotyczące wielkości przywozu i cen przywo­

zowych z innych państw trzecich od roku 2006 do OD kształtowały się następująco:

Tabela 9 Przywóz z państw trzecich

2006 2007 2008 2009/OD

Szwajcaria Przywóz (tony) Indeks Udział w rynku Indeks Cena (EUR/tona) Indeks Indonezja Przywóz (tony) Indeks Udział w rynku Indeks Cena (EUR/tona) Indeks Korea Południowa Przywóz (tony) Indeks Udział w rynku Indeks Cena (EUR/tona) Indeks Wszystkie inne państwa Przywóz (tony) Indeks Udział w rynku Indeks Cena (EUR/tona) Indeks

Źródło: Eurostat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.