Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 21

Strona 21 z 26

(127) Na podstawie powyższych ustaleń tymczasowo stwierdza

się, że przywóz z wymienionych państw trzecich nie przyczynił się do powstania istotnej szkody poniesionej przez przemysł unijny.

(133) Zgodnie

7.3.5. Strukturalna nadwyżka mocy produkcyjnych

(128) Jeden ze współpracujących eksporterów w ChRL argu­

mentował, że przyczyna szkody poniesionej przez prze­ mysł unijny leży w nadwyżce jego mocy produkcyjnych. Ograniczenie mocy produkcyjnych i konsolidacja prze­ mysłu unijnego nie były zatem konsekwencją chińskiego przywozu, lecz należy je postrzegać jako środek wymie­ rzony w nadwyżkę mocy produkcyjnych. Z dochodzenia wynika jednak, że przemysł unijny ponosił straty w okresie badanym, zwłaszcza w 2008 r., pomimo restrukturyzacji, ponieważ, jak podkreślono w motywach 113–117, przemysł unijny wciąż nie był w stanie podnieść cen do poziomów przewyższających koszty. Taka sytuacja była spowodowana głównie presją cenową wynikającą z przywozu po cenach dumpingo­ wych podcinającego ceny przemysłu unijnego. W związku z tym argument ten należało odrzucić.


z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy pomimo tymczasowego wniosku o szkodliwym dumpingu istnieją decydujące powody, aby stwierdzić, że przyjęcie tymczasowych środków anty­ dumpingowych w tym konkretnym przypadku nie leży w interesie Unii. W tym celu, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, rozważono prawdopo­ dobny wpływ ewentualnych środków na producentów unijnych, importerów, sprzedawców i dystrybutorów oraz użytkowników produktu objętego postępowaniem, a także możliwe konsekwencje niepodjęcia środków na podstawie wszystkich przedstawionych dowodów. 8.2. Przemysł unijny

(134) Przemysł unijny jako całość składa się z grupy 14

znanych producentów, którzy – jak się szacuje na podstawie informacji z CEPIFINE – reprezentują około 98 % produkcji unijnej cienkiego papieru powleczonego. Producenci znajdują się w różnych państwach członkow­ skich Unii i zatrudniają bezpośrednio ponad 11 000 osób w związku z produktem objętym postępowaniem.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/25

(135) Dwóch ze znanych producentów wyraziło sprzeciw

wobec wszczęcia dochodzenia, ale nie dostarczyło dalszych informacji i odmówiło współpracy podczas dochodzenia. Na podstawie dostępnych informacji, a zwłaszcza na podstawie danych udostępnionych przez CEPIFINE, które wykazały pogorszenie sytuacji przemysłu unijnego, można jednak racjonalnie przyjąć, że te dwa przedsiębiorstwa również odczuły negatywne skutki przywozu po cenach dumpingowych. Odmowa współpracy nie była zatem postrzegana jako informacja, że ich sytuacja różni się od sytuacji pozostałych produ­ centów unijnych. przywozem po cenach dumpingowych z ChRL. Przypo­ mina się, że większość wskaźników szkody wskazała na negatywną tendencję w okresie badanym. Zwłaszcza wskaźniki szkody związane z wynikami finansowymi współpracujących producentów unijnych, takie jak rentowność i zwrot z inwestycji, były bardzo nieko­ rzystne pomimo nieznacznej poprawy w OD. W przypadku braku środków dalsze pogorszenie sytuacji gospodarczej przemysłu unijnego wydaje się bardzo prawdopodobne.

proponowanych środków będą zatem prawdopodobnie nieistotne. Wszystkie przedsiębiorstwa handlowe stwier­ dziły, że cienki papier powleczony produkowany w Unii i ChRL był w znacznej mierze podobnej jakości i mógł być stosowany zamiennie. Ponadto podczas dochodzenia potwierdzono, że istnieje znaczna liczba innych źródeł przywozu, a przedsiębiorstwa handlowe mogły prze­ stawić się na te źródła dostaw, przynajmniej w perspektywie długoterminowej.

(141) Dwa importujące przedsiębiorstwa handlowe korzystały

(136) Przemysł unijny poniósł istotną szkodę spowodowaną

głównie z chińskich źródeł przy zakupie cienkiego papieru powleczonego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.