Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 22

Strona 22 z 26

Oba przedsiębiorstwa stwierdziły, że miałyby trudności z zaopatrzeniem się w produkty pochodzące od producentów unijnych z powodu trady­ cyjnych kanałów sprzedaży wynikających z minimalnych ilości zamówienia wymaganych przez producentów oraz umów dystrybucyjnych, których należy przestrzegać. Nie miało to jednak bezpośredniego wpływu na dostępność cienkiego papieru powleczonego od producentów unij­ nych, ponieważ posiadali oni dostateczne wolne moce produkcyjne. W związku z tym argument ten należało odrzucić.


(137) Oczekuje się, że nałożenie tymczasowego cła antydum­

pingowego przywróci skuteczne i uczciwe warunki handlu na rynku unijnym, umożliwiając przemysłowi unijnemu dostosowanie cen cienkiego papieru powleczo­ nego tak, aby odzwierciedlały koszty różnych skład­ ników. Można oczekiwać, że nałożenie środków tymcza­ sowych pozwoli przemysłowi unijnemu odzyskać co najmniej część udziału w rynku, który utracił w okresie badanym, i będzie miało dalszy pozytywny wpływ na jego sytuację gospodarczą i rentowność. wych środków antydumpingowych na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL będzie leżało w interesie przemysłu unijnego. 8.3. Importerzy i przedsiębiorstwa handlowe

(142) Jeżeli chodzi o możliwość przeniesienia ewentualnego

(138) W związku z tym stwierdzono, że nałożenie tymczaso­

(139) Kwestionariusze wysłano do czternastu znanych niepo­

wiązanych importerów i przedsiębiorstw handlowych w Unii, którzy zostali wymienieni w skardze. W trakcie dochodzenia zgłosiło się wiele innych przedsiębiorstw handlowych (nazywanych również sprzedawcami). Osta­ tecznie dziewiętnaście przedsiębiorstw współpracowało przy prowadzeniu dochodzenia, nawet jeżeli niektórzy z respondentów dostarczyli jedynie cząstkowe infor­ macje. Ustalono, że importerzy działają na rynku również jako przedsiębiorstwa handlowe, zatem wszystkie te strony będą dalej nazywane „przedsiębior­ stwami handlowymi”. siębiorstwa handlowe nabywały cienki papier powle­ czony z wielu źródeł, głównie od producentów unijnych. Pięć przedsiębiorstw handlowych nie kupowało lub tylko okazjonalnie kupowało cienki papier powleczony przy­ wożony z ChRL. Siedem przedsiębiorstw, które dostar­ czyły dane liczbowe na temat zakupu produktu objętego postępowaniem, reprezentowało ogółem 47 % łącznego przywozu z ChRL. Przywóz, w tym przywóz z ChRL, reprezentował jedynie niewielki udział w ich łącznej dzia­ łalności gospodarczej, a wszelkie negatywne skutki

wzrostu kosztów na klientów, wszystkie współpracujące przedsiębiorstwa handlowe powołały się na wyraźną przejrzystość cenową na rynku unijnym i stwierdziły, że mogłyby zwiększyć ceny sprzedaży dla klientów końcowych wyłącznie, jeżeli poziom cen w Unii wzrósłby w ujęciu ogólnym. Na tej podstawie, a także mając na uwadze, że zakładany skutek ceł antydumpin­ gowych polega między innymi na wzroście poziomu cen w UE powyżej poziomów pozwalających pokryć koszty produkcji, oczekuje się, że importerzy będą w stanie przenieść wzrosty cen spowodowane cłami antydumpin­ gowymi przynajmniej częściowo na swoich klientów. Należy również odnotować, że – jak wspomniano powyżej – ustalono, iż chiński przywóz stanowi jedynie bardzo małą część całkowitej działalności przedsię­ biorstw handlowych, dlatego też wpływ cła antydumpin­ gowego będzie zasadniczo nieistotny. Ponadto uznaje się również, że importerzy osiągają większą rentowność na odsprzedaży cienkiego papieru powleczonego pochodzą­ cego od producentów z ChRL, więc będą również w stanie osiągać mniejszy zysk poprzez absorpcję przy­ najmniej częściowego wzrostu kosztów.

(143) W związku z tym nałożenie tymczasowych środków nie

powinno mieć zasadniczo istotnego negatywnego wpływu na importerów i przedsiębiorstwa handlowe. 8.4. Użytkownicy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.