Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 24

Strona 24 z 26

(151) Uwzględniając powyższe uwagi, nawet jeżeli niektórzy

(148) Jeśli chodzi o sektor wydawniczy, sześć przedsiębiorstw

użytkownicy mogą odczuć negatywny wpływ środków nałożonych na przywóz z ChRL, wpływ na użytkow­ ników w dwóch odrębnych sektorach wydaje się zasad­ niczo ograniczony. W związku z tym stwierdzono tymczasowo, że na podstawie dostępnych informacji skutki środków antydumpingowych skierowanych prze­ ciwko przywozowi cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL najprawdopodobniej nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na użytkow­ ników produktu objętego postępowaniem. 8.5. Wnioski dotyczące interesu Unii


przesłało wypełnione kwestionariusze. Tylko jedno przedsiębiorstwo kupowało niewielkie ilości cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL w OD. Cztery przedsiębiorstwa dostarczyły dane ilościowe doty­ czące wykorzystania cienkiego papieru powleczonego.

(152) Uwzględniając powyższe ustalenia, stwierdza się tymcza­

(149) Ogółem stwierdzono, że średnio produkty, do których

stosuje się cienki papier powleczony, stanowiły 16 % łącznego obrotu tych przedsiębiorstw, a średni zysk z tej działalności wynosił około 12 %. Ponadto stwier­ dzono, że sześć przedsiębiorstw kupowało cienki papier powleczony głównie od producentów unijnych, nato­ miast tylko jedno z nich stosowało papier przywożony z ChRL. Kolejne przedsiębiorstwo zaczęło kupować chiń­ skie produkty dopiero po OD. W związku z tym, w szczególności w związku z niewielkimi ilościami cien­ kiego papieru powleczonego pochodzącego z Chin wykorzystywanymi w tym sektorze, nałożenie tymczaso­ wych środków na przywóz z ChRL nie powinno poważnie odbić się na całym sektorze wydawniczym.

sowo, że w ujęciu ogólnym, na podstawie dostępnych informacji dotyczących interesu Unii, nie ma decydują­ cych przesłanek przemawiających przeciwko nałożeniu tymczasowych środków na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z ChRL. 9. TYMCZASOWE ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE 9.1. Poziom usuwający szkodę

(153) Biorąc pod uwagę wnioski dotyczące dumpingu, wynika­

jącej z niego szkody, związku przyczynowego i interesu Unii, należy nałożyć tymczasowe środki antydumpin­ gowe, aby zapobiec dalszemu wyrządzaniu szkody producentom unijnym przez przywóz po cenach dumpingowych.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/27

(154) W celu ustalenia poziomu tych środków wzięto pod

uwagę stwierdzone marginesy dumpingu i kwotę cła niezbędnego do usunięcia szkody poniesionej przez producentów unijnych.

(157) Niezbędną

(155) Przy obliczaniu poziomu należności celnych niezbędnych

do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że środki powinny umożliwić producentom unijnym pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego w Unii takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy do osiągnięcia przez tego rodzaju producenta w tym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz towarów po cenach dumpin­ gowych. Zgodnie z wnioskiem skarżącego uznano tymczasowo, że marża zysku od obrotów wynosząca 8 % może zostać uznana za stosowne minimum, którego oczekiwaliby producenci unijni, gdyby nie istniał wyrzą­ dzający szkodę przywóz po cenach dumpingowych.

podwyżkę cen ustalono następnie na podstawie porównania w podziale na rodzaj produktu średniej ważonej ceny importowej producentów ekspor­ tujących w ChRL z niewyrządzającą szkody ceną produktu podobnego sprzedawanego przez producentów unijnych na rynku unijnym w OD. Wszelkie różnice wynikające z tego porównania zostały wyrażone w postaci odsetek średniej wartości importowej CIF porównywanych rodzajów produktu. 9.2. Środki tymczasowe

(158) W świetle powyższych ustaleń i zgodnie z art. 7 ust. 2

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.