Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 26

PODOBNY

b) producenci eksportujący w ChRL: 1) Sinar Mas Paper (Chiny) Investment Co Ltd, spółka holdingowa Asia Pulp & Paper Group (APP) — Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, miasto Zhenjiang, prowincja Jiangsu, ChRL — Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, miasto Suzhou, prowincja Jiangsu, ChRL — Ningbo Zhonghua Paper Co., Ltd, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang, ChRL — Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd, miasto Ningbo, prowincja Zhejiang, ChRL

(14)

2.1. Produkt objęty postępowaniem Produktem objętym postępowaniem jest cienki papier powleczony, tj. papier lub tektura powleczone jedno­ stronnie lub obustronnie (z wyłączeniem papieru siarcza­ nowego i tektury siarczanowej) w arkuszach lub w zwojach o gramaturze 70 g/m2 lub większej, ale nieprzekraczającej 400 g/m2 i jasności większej niż 84 (mierzonej zgodnie z ISO 2470-1), pochodzący z ChRL („produkt objęty dochodzeniem”), obecnie objęty kodami CN ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 i ex 4810 99 90.


17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/9

(15)

Cienki papier powleczony jest to papier i tektura wyso­ kiej jakości zwykle stosowane do drukowania materiałów do czytania, takich jak czasopisma, katalogi, sprawoz­ dania roczne, roczniki. Produkt objęty postępowaniem obejmuje zarówno arkusze, jak i zwoje nadające się do stosowania w arkuszowych maszynach drukarskich (maszyny typu cut star). Zwoje nadające się do stoso­ wania w arkuszowych prasach drukarskich (zwoje prze­ znaczone do cięcia) zaprojektowano w taki sposób, aby przed drukowaniem można je było kroić na części, dlatego też uważa się, że mogą one zastępować arkusze i bezpośrednio z nimi konkurują. Produkt objęty postępowaniem nie obejmuje zwojów stosowanych w prasach zwojowych. Zwoje stosowane w prasach zwojowych definiuje się jako zwoje, które zgodnie z testem standardowym ISO 3783:2006 doty­ czącym określenia odporności na skubanie – metodą wyższej prędkości z zastosowaniem testera IGT (model elektryczny) – dają wynik mniejszy niż 30 N/m przy pomiarze w kierunku poprzecznym w stosunku do papieru (CD) oraz wynik mniejszy niż 50 N/m przy pomiarze zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (MD). Ponadto w przeciwieństwie do zwojów stosowanych w maszynach arkuszowych zwoje stosowane w prasach zwojowych są zazwyczaj bezpośrednio podawane w maszynach drukarskich i nie są uprzednio cięte. Jedna ze stron twierdziła, że zakres produktów objętych dochodzeniem został określony zbyt wąsko i że należało uwzględnić również zwoje cienkiego papieru powleczo­ nego nadające się do stosowania w druku zwojowym. Twierdzono, że zwoje przeznaczone do pras zwojowych i zwoje objęte zakresem niniejszego dochodzenia (arkusze i zwoje przeznaczone do cięcia) mają takie same podstawowe cechy techniczne i fizyczne i nie można ich od siebie odróżnić. Ponadto twierdzono, że oba produkty stosuje się w druku wysokiej jakości, dlatego też można je w pewnym stopniu stosować zamiennie. W przeciwieństwie do powyższego stwierdzenia docho­ dzenie potwierdziło jednak, że w rzeczywistości istnieją różnice w cechach technicznych i fizycznych, takich jak wilgotność i sztywność, między papierem stosowanym w druku zwojowym a papierem stosowanym w druku arkuszowym. Dochodzenie potwierdziło również, że cechy techniczne wymienione w motywie 16 powyżej są właściwe jedynie dla zwojów stosowanych w prasach zwojowych. Z powodu tych różnic papieru stosowanego w druku zwojowym i papieru stosowanego w druku arkuszowym nie można stosować w tych samych rodza­ jach maszyn drukarskich, a zatem nie można ich stosować zamiennie. Należy zauważyć, że wszystkie strony zgodziły się, że oba rodzaje papieru są różne, jeśli chodzi o odporność na rozdarcie i odporność na rozciąganie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.