Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 26

(32)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawo­ wego w dochodzeniu antydumpingowym dotyczącym przywozu z ChRL normalną wartość ustala się zgodnie z ust. 1–6 wyżej wymienionego artykułu w odniesieniu do producentów eksportujących, wobec których stwier­ dzono, że spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Poniżej przedstawiono kryteria MET w skróconej formie i wyłącznie w celach informacyjnych: 1) decyzje gospodarcze i koszty podejmowane są w odpowiedzi na warunki panujące na rynku, bez poważnej ingerencji w tym zakresie ze strony państwa, a koszty odzwierciedlają wartości rynkowe; 2) przedsiębiorstwa posiadają jeden wyraźny zestaw dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontro­ lowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) i stosowana do wszystkich celów; 3) nie występują znaczne zakłócenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej;


(28)

Tylko dwie grupy producentów w ChRL zgłosiły się i odpowiedziały na wniosek o dane do kontroli wyryw­ kowej zawarty w zawiadomieniu o wszczęciu postępo­ wania. Jedna grupa (Chenming) reprezentuje 2 powiąza­ nych producentów eksportujących, natomiast druga grupa (APP) reprezentuje 4 powiązanych producentów eksportujących. Współpracujący producenci eksportujący

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/11

4) prawo upadłościowe i prawo własności gwarantują stabilność i pewność prawną; 5) wymiana walut odbywa się po kursie rynkowym.

(33)

Tylko jedna grupa producentów eksportujących (tj. APP) w ChRL złożyła wniosek o MET zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Grupa ta złożyła 33 wnioski o MET dotyczące jej czterech powiązanych producentów eksportujących oraz szeregu innych powią­ zanych przedsiębiorstw, których działalność jest zwią­ zana z produktem objętym postępowaniem, tj. celulo­ zowni, przedsiębiorstw chemicznych, przedsiębiorstw leśnych (producentów surowców) i krajowych przedsię­ biorstw handlowych. W związku z wysoką liczbą wniosków o MET dla celów wstępnego dochodzenia uznano za stosowne ograni­ czenie wizyt weryfikacyjnych na miejscu do czterech producentów eksportujących z tej grupy. Komisja zebrała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne, i sprawdziła wszystkie informacje przedsta­ wione we wnioskach o MET w pomieszczeniach czterech powiązanych producentów eksportujących. Uznano, że nie należy przyznać MET, ponieważ żaden z nich nie spełnił pierwszego, drugiego i trzeciego kryte­ rium określonego w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego. Odnośnie do pierwszego kryterium stwierdzono rozbież­ ności w odniesieniu do decyzji gospodarczych i kosztów. Ustalono, że w wielu przypadkach nie było dowodów płatności dokonanych z tytułu przeniesienia udziałów przedsiębiorstw. Ponadto wkłady akcjonariuszy należą­ cych do państwa lub stron powiązanych w postaci majątku trwałego, gruntów i wydatków zamienionych na akcje nie zostały niezależnie wycenione. Ponadto w jednym przypadku udziały zostały przekazane przez jednego akcjonariusza należącego do państwa na rzecz jednego z przedsiębiorstw należących do grupy APP po cenie nierynkowej. Jeśli chodzi o koszty, dochodzenie wykazało, że przy uwzględnieniu stosowanej przez grupę metody rejestracji nakładów surowca, brakuje dowodów dotyczących kosztów nakładów najważniej­ szego surowca. W konsekwencji stwierdzono, że czterej powiązani producenci eksportujący nie wykazali, że speł­ niają pierwsze kryterium. Odnośnie do drugiego kryterium ustalono, że nie prze­ strzegano podstawowych zasad międzynarodowych stan­ dardów rachunkowości (MSR), w szczególności MSR 1 (tj. zasada memoriałowa, kompensacja, zasada ostroż­ ności i wierne odzwierciedlenie transakcji) zarówno w księgach, jak i w ich audycie, co stawia pod znakiem zapytania wiarygodność księgowości przedsiębiorstw. W konsekwencji stwierdzono, że czterej powiązani producenci eksportujący nie wykazali, że spełniają drugie kryterium. Odnośnie do trzeciego kryterium w toku dochodzenia wykazano występowanie znacznych zakłóceń w zakresie praw do użytkowania gruntów w

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.