Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 7

Strona 7 z 26

(34)

odniesieniu do czterech powiązanych producentów eksportujących. Zakłócenia te nasuwają wniosek, że prawa do użytkowania gruntów nie zostały przyznane i zachowane zgodnie z warunkami gospodarki rynkowej. Na miejscu ustalono również, że występują znaczne zakłócenia w odniesieniu do udzielania pożyczek na rzecz czterech powiązanych producentów eksportujących przez chiński sektor bankowy/finansowy. Większość pożyczek udzieliły banki, w których państwo posiada znaczne udziały, przy czym istnieją wyraźne poszlaki, że ogólna polityka przemysłowa państwa została uwzględniona przez instytucje finansowe podczas usta­ lania wiarygodności kredytowej grupy, co spowodowało przyznanie pożyczek na rzecz przedsiębiorstw znajdują­ cych się w złej sytuacji finansowej. Uwzględniając wszystkie powyższe punkty, w konsekwencji stwier­ dzono, że czterej powiązani producenci eksportujący nie wykazali, że spełniają trzecie kryterium.


(40)

APP i producenci unijni mieli możliwość przedstawienia swoich uwag dotyczących powyższych ustaleń. Producenci unijni zgodzili się z powyższymi ustaleniami. Podważyli oni również argumenty chińskiej grupy eksporterów dotyczące przyznania MET ze względu na to, że Komisja jednocześnie prowadzi dochodzenie anty­ subsydyjne. Chińska grupa eksporterów nie zgodziła się powyższymi ustaleniami. W odniesieniu do pierwszego kryterium stwierdzono, że przeniesienie udziałów przedsiębiorstw należących do grupy i płatności dokonane z tego tytułu są nieistotne dla tego kryterium, ponieważ wymaga ono od przedsię­ biorstw podejmowania decyzji gospodarczych w odpowiedzi na sygnały rynkowe. W tym względzie stwierdza się, że braki określone w ocenie MET (tj. brak dowodów płatności z tytułu przeniesienia udziałów, nadmiernie niskie kwoty płacone za przeniesienie udziałów na rzecz udziałowców należących do państwa, brak niezależnej wyceny wkładu w postaci majątku) rzeczywiście mają wpływ na decyzje gospodarcze. Fakt, że przedsiębiorstwo może unikać płatności z tytułu prze­ niesienia udziałów, korzystać z majątku o zaniżonej/zawyżonej wycenie w ramach kapitału podstawowego i przeprowadzać z przedsiębiorstwami należącymi do państwa transakcje zbywania udziałów, które nie mają gospodarczego wyjaśnienia ani uzasad­ nienia, ma bowiem bezpośredni wpływ na jego sytuację finansową i zdolność do podejmowania decyzji w odpowiedzi na sygnały rynkowe. W odniesieniu do surowców argumentowano, że Komisja powinna była przeprowadzić dochodzenie, aby ustalić, czy nabycie surowców przez dostawców surowca dla chińskiej grupy odbyło się według wartości rynkowej. Twierdzono również, że ustalenia Komisji są nieprawid­ łowe. W tym względzie zauważa się, że w ramach dochodzenia ustalono, że praktycznie niemożliwe jest wyśledzenie, ile grupa płaci za poszczególne rodzaje zamówień surowców.

(35)

(41)

(36)

(42)

(37)

(43)

(38)

(44)

(39)

L 299/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2010

(45)

W odniesieniu do drugiego kryterium argumentowano, że chińskie standardy rachunkowości (GAAP) zostały uznane przez UE za równoważne z MSSF/MSR. W tym względzie zauważa się, że ocenę MET przeprowadza się zgodnie z MSR, a nie z chińskimi standardami rachun­ kowości. W każdym razie, a w szczególności w świetle równoważności między obydwoma zestawami stan­ dardów, na którą się powołano, należałoby oczekiwać, że braki znalezione w tym zakresie powinny były zostać podkreślone przez audytora. APP podważało argument, że należące do niego przedsiębiorstwa naruszają elementy zasad MSR wymienione w ocenie MET (zasada memoriałowa, zasada wiernego odzwierciedlenia trans­ akcji i kompensacja). Przedstawione uwagi nie podważyły jednak ustaleń dochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.