Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 8

Strona 8 z 26

W odniesieniu do trzeciego kryterium, a w szczególności do praw do użytkowania gruntów, argumentowano, że kryterium to odnosi się do znacznych zakłóceń przenie­ sionych z poprzedniego systemu gospodarki nieryn­ kowej, a nie do interwencji państwa, która odbywa się w sposób powszechny w państwach o gospodarce rynkowej. Stwierdzono zatem, że zakłócenia określone w odniesieniu do przyznawania praw do użytkowania gruntów nie są charakterystyczne dla ChRL, lecz wystę­ pują również w Europie, ponieważ są to ograniczenia nałożone przez władze odpowiedzialne za przyciągnięcie inwestorów i zapewnienie zgodności inwestycji z obowiązującymi wymogami prawnymi. W tym wzglę­ dzie zauważa się, że w żadnym razie celem dochodzenia nie jest określenie, czy jakiekolwiek zakłócenia mogłyby istnieć w Unii. Ponadto w ramach dochodzenia ustalono, że przydział gruntów jest bezpośrednio związany ze zbiorem ścisłych zasad (zarówno w odniesieniu do warunków, jak i stawki czynszu dzierżawnego) wynika­ jących bezpośrednio z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej. Zasady te opisują system centralnie plano­ wany, który nie jest zgodny z zasadami gospodarki rynkowej. W odniesieniu do pożyczek stwierdzono, że ustalenia Komisji opierają się na spekulacjach. W tym względzie należy zauważyć, że ustalono wyraźny związek między zdolnością grupy do uzyskania finansowania bankowego a realizacją celów określonych przez chiński system gospodarki centralnie planowanej. Twierdzono również, że zakłócenia zauważone przez Komisję mogą co najwyżej stanowić subsydia. Argumentowano zatem, że skoro równolegle prowadzone jest dochodzenie antysub­ sydyjne, te domniemane subsydia nie mogą stanowić podstawy odrzucenia MET. W tym względzie zauważa się, że w ramach oceny MET ustalono istnienie zakłóceń w udzielaniu pożyczek przez chiński sektor bankowy/ finansowy. Stanowi to znaczne zakłócenie przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej i nie ma związku z tym, czy wpływ takich działań można, czy nie można uznać za subsydia stanowiące podstawę środków wyrównawczych. Podczas dochodzenia tymczasowego APP przedstawiło uwagi zawierające argumenty, że chińskiej grupie produ­ centów eksportujących należy przyznać MET, aby uniknąć podwójnego liczenia z równoległym dochodzeniem antysubsydyjnym. Argumentowano, że


subsydiowanie przez państwo stanowi część oceny MET, ma wpływ na ustalenia dotyczące MET i tym samym będzie przedmiotem równoległego dochodzenia antysub­ sydyjnego. W celu poparcia tych stwierdzeń strona odwołała się również do zasady proporcjonalności i do prawa do dobrej administracji.

(49)

(46)

Twierdzenie należy odrzucić z następujących powodów. Po pierwsze, zauważa się, że kryteria dotyczące MET są wyraźnie określone w rozporządzeniu podstawowym i wymienione w motywie 32 powyżej. Fakt, że obecnie prowadzone jest dochodzenie antysubsydyjne, nie zwalnia organu prowadzącego dochodzenie z jego obowiązku dopilnowania, aby spełnione zostały warunki przyznania MET. Po drugie, kwestię „podwójnego liczenia” ceł antydumpingowych i wyrównawczych regu­ lują przepisy właściwego prawodawstwa UE, w szczególności art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawo­ wego i art. 24 ust. 1 ppkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europej­ skiej (1), i kwestia ta nie zależy od tego, czy danemu eksporterowi przyznano MET. W każdym razie w związku z tym, że proponowane tymczasowe cło antydumpingowe w przypadku chińskich stron współ­ pracujących opiera się na poziomie usuwającym szkodę, a nie na marginesie dumpingu, wszelkie twierdzenie o podwójnym liczeniu nie ma podstaw.

(50)

(47)

Ustalono, że dwóch z czterech powiązanych produ­ centów eksportujących produkuje jedynie tekturę wielo­ warstwową wymienioną w motywie 23 powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.