Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz cienkiego papieru powleczonego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 9

Strona 9 z 26

W tym względzie przypomina się, że tymczasowo stwierdzono, że tekturę wielowarstwową należy wyłączyć z zakresu produktów objętych obecnym dochodzeniem. Jeżeli zatem tymczasowe ustalenia w odniesieniu do zakresu produktów objętych dochodzeniem się potwierdzą, usta­ lenia dotyczące MET w odniesieniu do tych dwóch powiązanych producentów eksportujących nie będą miały znaczenia dla niniejszego postępowania.

(51)

Zgodnie z praktyką UE, jeżeli jedno powiązane przedsię­ biorstwo, którego działalność jest związana z produkcją i sprzedażą produktu objętego postępowaniem, nie kwalifikuje się do MET, nie można przyznać MET grupie powiązanych przedsiębiorstw. W związku z tym stwierdza się, że przedsiębiorstwom APP nie można przyznać MET.


4.3. Indywidualne traktowanie (IT)

(52)

(48)

Na mocy art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawo­ wego dla państw, których dotyczy ten artykuł, ustala się ogólnokrajową stawkę celną, z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorstwa mogą udowodnić, że speł­ niają wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

17.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/13

rozporządzenia podstawowego dotyczące przyznania IT. Poniżej przedstawiono te kryteria w skróconej formie i wyłącznie w celach informacyjnych: — w przypadku przedsiębiorstw, będących całkowicie lub częściowo własnością spółek zagranicznych lub wspólnych przedsiębiorstw, eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału i zysków,

(59)

jednego z producentów w USA można prawdopodobnie uznać za przedsiębiorstwo powiązane z jednym ze skarżących z UE. Stwierdzono również, że producenci amerykańscy są zainteresowani równoległym postępowa­ niem przeciwko temu samemu chińskiemu produktowi, otrzymują wysokie subsydia i mają przestarzałe wyposa­ żenie. Komisja zwróciła się do wszystkich zainteresowanych stron z prośbą o uwagi dotyczące wniosku tej grupy. Producenci unijni nie zgodzili się na wykorzystanie Tajlandii jako odpowiedniego państwa analogicznego i zakwestionowali argumenty strony chińskiej w odniesieniu do producentów amerykańskich. Skontak­ towano się z tajskim przedsiębiorstwem wymienionym w uwagach przedstawionych przez stronę chińską, ale przedstawiło ono pisemną odmowę współpracy w ramach dochodzenia. W Tajlandii nie był znany żaden inny producent eksportujący produkt objęty postę­ powaniem. Komisja starała się nawiązać współpracę z producentami w USA. Do trzech znanych przedsiębiorstw wymienio­ nych w skardze i do właściwego stowarzyszenia produ­ centów papieru wysłano pisma i odpowiednie kwestiona­ riusze. Spośród przedsiębiorstw, z którymi nawiązano kontakt, tylko jeden producent przedstawił informacje konieczne do określenia wartości normalnej i zgodził się na współpracę w ramach dochodzenia. W ramach dochodzenia ustalono, że USA posiadają konkurencyjny rynek w odniesieniu do produktu podob­ nego. Faktu, że USA nałożyły cła antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz produktów papierowych z ChRL, nie można uznać za argument przeciwko wyko­ rzystaniu USA jako państwa analogicznego, ponieważ w państwie tym istnieje wystarczający poziom konku­ rencji. W odniesieniu do stwierdzeń dotyczących subsy­ diowania i przestarzałego wyposażenia w USA zauważa się, że należy je odrzucić, ponieważ nie przedstawiono żadnego konkretnego dowodu na poparcie tych stwier­ dzeń i nie istnieją żadne odpowiednie, możliwe do zweryfikowania informacje. W odniesieniu do związku pomiędzy współpracującym amerykańskim producentem a jednym z producentów unijnych zauważa się, że w tym względzie ważny jest fakt, że powiązanie między współ­ pracującym producentem w ewentualnym państwie analogicznym i przedsiębiorstwem unijnym nie ma wpływu ma dane dotyczące wartości normalnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 299 POZ 7 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 46 z 201017.11.2010

  Sprostowanie do decyzji Rady 2010/648/UE z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r.(  Dz.U. L 287 z 4.11.2010)

 • Dz. U. L299 - 45 z 201017.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. uznająca w pełni operacyjny charakter łotewskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7782)

 • Dz. U. L299 - 43 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L299 - 41 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L299 - 39 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1048/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L299 - 37 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1047/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów II, IV i V przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 35 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 33 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1045/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb i IVaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 31 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1044/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L299 - 29 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1043/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach wspólnotowych oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L299 - 4 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1041/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L299 - 1 z 201017.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1040/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.