Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96

Data ogłoszenia:2010-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 1

Strona 1 z 4
7.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 3/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

z porządkiem chronologicznym dat przyjęcia zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie powinny zatem zarządzać kontyngentami taryfowymi otwartymi na mocy niniej­ szego rozporządzenia zgodnie z tym systemem.

(4)

Produkcja niektórych produktów rolnych i przemysłowych w Unii Europejskiej jest niewystarcza­ jąca aby spełnić szczególne wymagania sektorów prze­ mysłu wykorzystujących te produkty w Unii. Zaopat­ rzenie Unii w te produkty jest więc w znacznym stopniu uzależnione od przywozu z państw trzecich. Najpil­ niejsze potrzeby Unii w zakresie przedmiotowych produktów powinny być zaspokajane niezwłocznie, na najkorzystniejszych warunkach. Kontyngenty taryfowe Unii o preferencyjnych stawkach celnych powinny z tego powodu zostać otwarte w granicach stosownych ilości, w taki sposób aby nie powodowało to zakłócenia rynków takich produktów czy trudności w uruchamianiu czy rozwoju produkcji w Unii. Niezbędne jest zapewnienie wszystkim importerom w Unii równego i niezakłóconego dostępu do tych kontyngentów oraz zapewnienie nieprzerwanego stoso­ wania stawek ustanowionych dla kontyngentów w odniesieniu do całego przywozu przedmiotowych produktów do wszystkich państw członkowskich, aż do wyczerpania kontyngentów. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1) przewiduje utworzenie systemu zarządzania kontyngentami taryfowymi, który zapewnia równy i nieprzerwany dostęp do kontyngentów oraz nieprzerwane stosowanie stawek zgodnie

(5)

Wielkości kontyngentów są podawane przeważnie w tonach. W przypadku niektórych produktów, dla których zostaje otwarty autonomiczny kontyngent tary­ fowy, jego wielkość ustalana jest w innych jednostkach miary. Jeżeli dla tych produktów nie określono uzupeł­ niającej jednostki miary w Nomenklaturze Scalonej okre­ ślonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenkla­ tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (2), może zaistnieć niepewność w odniesieniu do stosowanej jednostki miary. Aby zapewnić przejrzystość oraz lepszą jakość zarządzania kontyngentami należy zatem przewidzieć, że w celu skorzystania z tych autonomicznych kontyngentów tary­ fowych, w zgłoszeniu o dopuszczenie do swobodnego obrotu należy podać dokładną ilość przywożonych produktów z zastosowaniem jednostki miary wielkości kontyngentu określonej dla tych produktów w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnoto­ wymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (3) było wielokrotnie zmieniane. W celu zachowania przejrzystości rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić w całości.

(3)

(6)

Środki niezbędne dla przyjęcia zmian do niniejszego rozporządzenia wynikające ze zmian kodów Nomenkla­ tury Scalonej i TARIC powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4).

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L3 - 30 z 20107.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L3 - 23 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10290) (1)

 • Dz. U. L3 - 22 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania rekompensaty do podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10428)

 • Dz. U. L3 - 21 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Włochy do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10426)

 • Dz. U. L3 - 20 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10419)

 • Dz. U. L3 - 19 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Irlandię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10418)

 • Dz. U. L3 - 17 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Bułgarię do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10413)

 • Dz. U. L3 - 14 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1290/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L3 - 12 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L3 - 10 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L3 - 7 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 8/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.