Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania rekompensaty do podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10428)

Data ogłoszenia:2010-01-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 22

L 3/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.1.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. o odrzuceniu rozwiązania zaproponowanego przez Austrię na mocy art. 10 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89, dotyczącego obliczania rekompensaty do podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT w wyniku ograniczenia prawa do odliczania VAT na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10428)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)


(2010/8/UE, Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jedno­ litych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, po konsultacjach z Komitetem Doradczym ds. Zasobów Włas­ nych, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rekompensata do podstawy zasobów pochodzących z VAT opiera się na art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, który stanowi, że jeżeli państwo członkowskie, na mocy art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2), ogranicza lub wyłącza prawo odliczania nali­ czonego podatku VAT, wówczas podstawa zasobów własnych uzyskanych z tytułu podatku VAT może być określana tak, jakby korzystanie z prawa odliczania nie zostało ograniczone. Ma to zastosowanie jedynie w odniesieniu do zakupu samochodów osobowych używanych do celów działalności gospodarczej oraz paliwa do tych samochodów oraz w odniesieniu do kosztów leasingu i wynajmu, jak również konserwacji i napraw takich samochodów. Austria zaproponowała projekt wieloczęściowego rozwiązania dotyczącego obli­ czania rekompensaty do jej własnej podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT, które obejmuje metodę opartą o sześć podkategorii. (2) Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 rozwiązanie zaproponowane przez Austrię zostało zbadane w całości przez Komitet Doradczy ds. Zasobów Własnych na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2009 r. W trakcie badania ujawniły się różnice opinii w Komitecie w odniesieniu do jednej z podkategorii przewidzianych w proponowanym rozwiązaniu. Podkategoria ta dotyczy proponowanej metody obliczania elementu rekompensaty do zharmoni­ zowanej podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT, związanego z prywatnym użytkowaniem. Projekt decyzji o odrzuceniu tej podkategorii przewidzianej w rozwiązaniu przedstawionym przez Austrię przed­

(3)

(4)

łożono Komitetowi Doradczemu ds. Zasobów Własnych, który wydał pozytywną opinię w dniu 10 grudnia 2009 r. Przy obliczaniu elementu dotyczącego prywatnego użyt­ kowania, przy braku aktualnych danych można stosować metody alternatywne. Aby zagwarantować, że metody te zapewnią jednolite podejście do obliczania rekompensaty, należy je oprzeć na ogólnie przyjętych założeniach. Austria nakłada na podatników obowiązek zarządzania rzeczywistymi danymi dotyczącymi wykorzystywania na prywatne potrzeby samochodów używanych do działal­ ności gospodarczej. Jednakże dla uproszczenia procedur administracyjnych Austria zaproponowała rozwiązanie na potrzeby obliczania elementu dotyczącego prywat­ nego użytkowania z wykorzystaniem ogólnych danych statystycznych w połączeniu z zasadami amortyzacji opracowanymi na potrzeby niepodlegającego harmoni­ zacji opodatkowania dochodów osób prawnych. Ponieważ proponowane rozwiązanie sprawia, że element związany z prywatnym użytkowaniem ma znacznie mniejszy udział w proporcji niż ma to miejsce w przypadku innych państw członkowskich, stoi ono w sprzeczności z wymaganym jednolitym sposobem obliczania rekompensaty. Zaproponowane przez Austrię rozwiązane dotyczące obliczania elementu związanego z prywatnym użytkowaniem samochodów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej należy zatem odrzucić, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rozwiązane zaproponowane przez Austrię dotyczące obliczania elementu związanego z prywatnym użytkowaniem samo­ chodów nabytych na potrzeby działalności gospodarczej zostaje odrzucone. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, s. 9. (2) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 3 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L3 - 30 z 20107.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/164/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L3 - 23 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10290) (1)

 • Dz. U. L3 - 21 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Włochy do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10426)

 • Dz. U. L3 - 20 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Hiszpanię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10419)

 • Dz. U. L3 - 19 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Irlandię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10418)

 • Dz. U. L3 - 17 z 20107.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Bułgarię do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10413)

 • Dz. U. L3 - 14 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 11/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1290/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L3 - 12 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L3 - 10 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L3 - 7 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 8/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie proteazy seryny wytwarzanej przez Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia na stosowanie: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentowany przez DSM Nutritional Products sp. z o.o.) (1)

 • Dz. U. L3 - 1 z 20107.1.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 7/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2505/96

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.