Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 1

Strona 1 z 22
2.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10415) (2010/42/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

W świetle szybkiego dostosowywania sieci Natura 2000 wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty podlegają przeglądowi. Niezbędna jest zatem trzecia aktualizacja wykazu terenów alpejskiego regionu biogeo­ graficznego.

Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje wspól­ notowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin, Rodopy i Sysztinską Sredną Gorę (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 25 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy, zwany dalej „Komitetem ds. Siedlisk”. W kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., niezbędne są dalsze postępy w tworzeniu sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie. Wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty składających się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG oraz dwa pierwsze zaktualizowane wykazy tych terenów zostały przyjęte odpowiednio decyzjami Komisji 2004/69/WE (2), oraz 2009/91/WE (4). Zgodnie 2008/218/WE (3) z art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG zainteresowane państwa członkowskie możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczą tereny zawarte w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny, jako specjalny obszar ochrony, ustalając priorytetowe działania w zakresie ochrony oraz konieczne środki ochronne.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 206 z 22.7.1992, s. 7. 14 z 21.1.2004, s. 21. 77 z 19.3.2008, s. 106. 43 z 13.2.2009, s. 21.

Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeo­ graficzny, jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie zaproponowały od 2007 r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na alpejski region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Zobowią­ zania wynikające z art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG należy spełnić możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu sześciu lat od daty przy­ jęcia trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mają­ cych znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny.

(2)

(6)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Trzeciej aktualizacji wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzn,y należy dokonać także w celu uwzględ­ nienia ewentualnych zmian informacji dotyczących tych terenów, przekazanych przez państwa członkowskie po przyjęciu wstępnego wykazu wspólnotowego i pierwszych dwóch zaktualizowanych wykazów. W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspól­ noty, składających się na alpejski region biogeograficzny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 30 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 403 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10424)

 • Dz. U. L30 - 322 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10406)

 • Dz. U. L30 - 120 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10422)

 • Dz. U. L30 - 43 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10405)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.