Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 10

Strona 10 z 12

1 ppkt 7 wytycznych w sprawie transportu morskiego, które stanowią, że programy w zakresie ulg podat­ kowych powinny wymagać powiązania z „banderą EOG”. W wytycznych wyjaśniono, że zasada ta służy wspieraniu „konkurencyjności bander EOG na światowym rynku żeglugi”. Interpretacja terminu „państwo EOG” odczytywanego w świetle tego celu nie zakłada wprowadzenia wymogu rejestracji w konkretnym państwie EOG udzielającym pomocy. Potwierdza raczej stanowisko, że kryterium powinna być tu rejestracja w dowolnym państwie EOG (24).


Władze Islandii twierdzą, że nie wymagają tak zwanego „powią­ zania z banderą”, ponieważ każdy statek zarejestrowany w IIS może również pływać pod inną banderą. Zgodnie z wyjaśnieniem w pkt 2.3.2 powyżej art. 6 ustawy nr 38/2007 o Islandzkim Rejestrze Statków Żeglugi Międzynarodowej stanowi, że statek handlowy zarejestrowany w IIS uznaje się za statek islandzki niezależnie od tego, czy pływa on pod islandzką banderą.

Zdaniem Urzędu argument dotyczący dobrowolnego używania bandery islandzkiej nie ma tu znaczenia, ponieważ wspomniane wyżej ograniczenie swobody przedsiębiorczości wynika z wymogów rejestracyjnych. O ile więc armator może pływać pod banderą inną niż islandzka, musi zarejestrować się w IIS, aby móc korzystać z bardziej korzystnego podatku tonażowego. Pomimo zapytań Urzędu władze Islandii nie przedstawiły żadnego argumentu uzasadniającego, dlaczego omawiany wymóg podwójnej rejestracji jest konieczny i proporcjonalny w kontekście celów systemu podatku tonażowego.

Dlatego też Urząd stwierdza, że powyższy wymóg rejestracji nie jest zgodny z funkcjonowaniem Porozumienia EOG, w szczególności z prawem przedsiębiorczości, o którym mowa w art. 31 Porozumienia EOG, i dlatego nie może zostać dopuszczony zgodnie z przepisami EOG dotyczącymi pomocy państwa.

(24) Jak to miało miejsce w przypadku decyzji nr 755/08/COL z dnia 3 grudnia 2008 r., zgodnie z którą program wymagał powiązania z banderą jednego z państw EOG.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/17

Wobec powyższego Urząd nie uznaje konieczności szczegółowego analizowania kwestii podniesionej w decyzji nr 721/07/COL dotyczącej wymogu posiadania nieograniczonego obowiązku podatkowego, aby móc korzystać z systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy. W każdym razie zgodnie z przypisem 18 powyżej, umowy państw EOG o unikaniu podwójnego opodat­ kowania zazwyczaj zakładają, że działalność przedsiębiorstw żeglugowych jest opodatkowana w państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Tym samym przedsiębiorstwa żeglu­ gowe z siedzibą na terenie EOG z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Islandii zazwyczaj będą podlegały opodatkowaniu tylko w państwie EOG, w którym znajduje się ich miejsce prowadzenia działal­ ności. 3.2. WARUNKI DOTYCZĄCE SYSTEMU PODATKU TONAŻOWEGO 3.2.1. Ustalenie podstawy opodatkowania Punkt 3.1 ppkt 18 wytycznych żeglugowych stanowi, że Komisja będzie zatwierdzać programy prowadzące do obciążenia podatkowego na taką samą objętość tonażu zgodnie „z zasadami określonymi w już zaap­ robowanych programach. Opierając się na tym doświadczeniu Urząd zauważył, że w miejsce obliczania pozornych dochodów, do których stosuje się zwykłą stawkę podatku od osób prawnych, niektóre państwa mogą zadecydować o bezpośrednim ustanowieniu specjalnych stawek podatku od tonażu. Urząd będzie się również starał o utrzymanie sprawiedliwej równowagi zgodnie z już zaaprobowanymi systemami”. Urząd porównał stawki zgłoszone przez władze Islandii ze stawkami stosowanymi w ramach systemów zatwierdzonych w innych państwach EOG:

Islandia Dania Litwa Włochy Norwegia (*)

Każda ilość 25 000 NT

do

Do 1 000 NT 0,90 EUR za 100 NT Od 1 001 10 000 NT NT do

Do 1 000 NT 0,93 EUR za 100 NT Od 1 001 NT do 10 000 NT 0,67 EUR za 100 NT Od 10 001 do 25 000 NT 0,43 EUR za 100 NT Ponad 25 000 NT 0,27 EUR za 100 NT

Do 1 000 NT 0,90 EUR za 100 NT Od 1 001 NT do 10 000 NT 0,70 EUR za 100 NT Od 10 001 do 25 000 NT 0,40 EUR za 100 NT Ponad 25 000 NT 0,20 EUR za 100 NT

Bez podatku pierwsze 1 000 NT

za

30 ISK (0,17 EUR ) za 100 NT

Od 1 001 NT do 10 000 NT 0,22 EUR za 100 NT Od 10 001 do 25 000 NT 0,15 EUR za 100 NT Ponad 25 000 NT 0,07 EUR za 100 NT

0,70 EUR za 100 NT Od 10 001 do 25 000 NT 0,40 EUR za 100 NT Ponad 25 000 NT 10 ISK (0,06 EUR) za 100 NT Ponad 25 000 NT 0,30 EUR za 100 NT

Wszystkie wartości podano w ujęciu dziennym (*) W Norwegii nie oblicza się zysku hipotetycznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.