Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 12

Strona 12 z 12

Władze Islandii nie przedstawiły Urzędowi żadnych informacji wyjaśniających przekazane wątpliwości.

W świetle powyższych aspektów dotyczących niezgodności zgłoszonego systemu z Porozumieniem EOG, Urząd nie uznaje konieczności szczegółowego analizowania problemów podnie­ sionych w decyzji nr 721/07/COL dotyczących przedsiębiorstw zarządzających statkami.

3.3.

WARUNKI DOTYCZĄCE SYSTEMU REFUNDACJI Z TYTUŁU ZATRUDNIANIA MARYNARZY

3.3.1. Regularne usługi pasażerskie między portami EOG: pomoc powinna być udzielana jedynie na zatrudnianie marynarzy z EOG Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 wytycznych w sprawie transportu morskiego pomoc może być udzielana w postaci obniżonej stawki składek na zabezpieczenie społeczne marynarzy z EOG zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w państwie EOG oraz w postaci obniżonej stawki podatku dochodowego dla marynarzy z EOG pracujących na statkach zarejestrowanych w państwie EOG. Władze Islandii zgłosiły pomoc dotyczącą składek marynarzy, które mogą zostać zwrócone armatorowi w wymiarze 90 %.


Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 wytycznych w sprawie transportu morskiego marynarze z EOG są definiowani jako:

— obywatele państw EOG w przypadku marynarzy pracują­ cych na statkach (w tym promach typu ro-ro) świadczących regularne usługi pasażerskie między portami EOG;

— wszyscy marynarze podlegający opodatkowaniu w państwie EOG we wszystkich pozostałych przypadkach.

Władze Islandii nie przedstawiły pisemnej definicji pojęcia „marynarz” w akcie legislacyjnym czy administracyjnym, ale potwierdziły że ani obywatelstwo, ani miejsce pobytu mary­ narza nie są tu wymogiem. Obywatele państw trzecich mogą również korzystać z tego systemu. W decyzji nr 721/07/COL Urząd wskazał, że zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 wytycznych w sprawie transportu morskiego w przypadku usług pasażer­ skich między portami EOG pomoc może być udzielana jedynie na zatrudnianie marynarzy z EOG.

Władze islandzkie nie przedstawiły Urzędowi jakichkolwiek informacji, które byłyby sprzeczne z jego oceną.

Dlatego też na podstawie uzyskanych informacji Urząd uznaje, że omówiony wyżej aspekt systemu nie jest zgodny z Porozumieniem EOG.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/19

4. WNIOSEK Na podstawie powyższej oceny Urząd stwierdza, że program odnoszący się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy jest niezgodny z postanowieniami Porozumienia EOG dotyczącymi pomocy państwa. Urząd przyjmuje, że pomimo faktu, iż samo uchwalenie aktu legislacyjnego spowodowało zaistnienie obowiązku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, nie dokonano żadnych płatności w ramach środków objętych postępowaniem wyjaśniającym i dlatego zastosowanie przepisów dotyczących zwrotu pomocy nie będzie konieczne.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Władze islandzkie informują Urząd Nadzoru EFTA, w terminie dwóch miesięcy od daty opublikowania niniejszej decyzji, o środkach podjętych w związku z tą decyzją. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii. Artykuł 4 Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2009 r.

Artykuł 1 Program odnoszący się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy jest niezgodny z funkcjonowaniem Porozumienia EOG w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Kristján A. STEFÁNSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.