Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 12

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/11

2.1. TYTUŁ I CEL ZGŁOSZONEGO PROGRAMU Program „Ríkisstyrkur vegan kaupskipaútgerðar á Íslandi”, tj. pomoc państwa dla sektora transportu morskiego w Islandii, obejmuje oba zgłoszone środki. Celem programu jest wspieranie trans­ portu morskiego w Islandii poprzez stworzenie korzyści dla armatorów, tak aby zachęcić ich do rejestrowania statków w Islandii, a nie pod tzw. tanią banderą. 2.2. KRAJOWA PODSTAWA PRAWNA ZGŁOSZONYCH ŚRODKÓW Podstawą prawną wyżej wymienionych środków jest ustawa nr 86/2007 o opodatkowaniu eksploatacji statków handlowych „Lög um skattlagningu kaupskipaútgerðar” (zwana dalej „ustawą o podatku tonażowym”). Ustawa ta została przyjęta przez Parla­ ment dnia 17 marca 2007 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 marca 2007 r. Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku tonażowym weszła ona w życie dnia 1 stycznia 2008 r. Ustawę o podatku tonażowym należy czytać w połączeniu z ustawą nr 38/2007 um íslenska alþjóðlega skipaskrá o Islandzkim Rejestrze Statków Żeglugi Międzynarodowej (11) (zwanego dalej „IIS”), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2008 r. (12). 2.3. PODATEK TONAŻOWY W Islandii standardowa stawka podatku od osób prawnych wynosi 15 % (13). Zgodnie z ustawą o podatku tonażowym zamiast bezpośredniego zastosowania zwykłej stawki podatku od osób prawnych, naliczanej jako 15 % zysków osiąganych z działalności żeglugowej, przedsiębiorstwa żeglugowe mogą zastosować korzystniejszy podatek tonażowy, obliczany na podstawie hipotetycznego zysku dziennego, zależnego od rzeczywistego tonażu statku. Jeżeli przedsiębiorstwo żeglugowe zechce w dalszym ciągu podlegać zwykłym zasadom opodatko­ wania osób prawnych w zakresie sposobu naliczania zysku, ma taką możliwość. Hipotetyczna wartość zysku uzyskana poprzez zastosowanie ustalonej stawki do rzeczywistego tonażu podlega następnie opodatkowaniu zwykłym podatkiem od osób prawnych. System podatku tonażowego zwalnia zatem kwalifikujące się przedsiębiorstwa ze zwykłego podatku od osób prawnych nali­ czanego od zysków z działalności żeglugowej, o ile zyski te są


(11) Istnieje już islandzki rejestr statków obejmujący statki rybackie, żaglowce, promy itp., który nie zostanie zastąpiony przez nowo wprowadzony IIS. Oba rejestry będą prowadzone równolegle. (12) Władze islandzkie poinformowały, że rząd Islandii przekazał parla­ mentowi projekt ustawy mającej na celu odłożenie wejścia w życie ustawy nr 38/2007 do dnia 1 stycznia 2009 r. Projekt ustawy został przedłożony parlamentowi dnia 28 listopada 2007 r. i omówiony dnia 4 grudnia 2007 r. Jednakże nie osiągnięto poro­ zumienia dotyczącego tego projektu ustawy i w konsekwencji nigdy nie przesłano go do drugiego czytania w parlamencie. Obie ustawy – nr 86/2007 i nr 38/2007 – weszły zatem w życie dnia 1 stycznia 2008 r. (13) W momencie zgłoszenia programu stawka podatku od osób praw­ nych wynosiła 18 %. Zmieniono ją na 15 % na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2007 r. („Lög um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, og lögum nr. 86/2007, um skattlag­ ningu kaupskipaútgerðar”).

zatrzymywane w przedsiębiorstwach objętych programem. Zwolnienie nie ma zastosowania do odsetek, zysków z obrotu akcjami netto ani dochodów z innych źródeł. 2.3.1. Kwalifikująca się działalność Działalność podstawowa Program obejmuje statki zarejestrowane w IIS o tonażu co najmniej 100 GT wykorzystywane do międzynarodowego trans­ portu pasażerskiego i towarowego oraz krajowego transportu towarowego. Artykuł 3 ustawy o podatku tonażowym stanowi, że transport towarowy lub pasażerski ma być realizowany przez: 1. statki handlowe należące do operatora statku; 2. statki handlowe wypożyczane bez załogi (czarter bez załogi); 3. statki handlowe wypożyczane z załogą (czarter na czas).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.