Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 7

Strona 7 z 12

Program dotyczący marynarzy także wiąże się z utratą wpływów budżetowych, jako że państwo będzie udzie­ lało armatorom bezpośrednich dotacji odpowiadających 90 % podatku dochodowego naliczanego od wynagrodzenia mary­ narzy, a płaconego przez armatora. W wyniku tych dwóch programów państwo zrzeka się wpływów podatkowych, które w normalnych warunkach uzyskałoby od zainteresowanych przedsiębiorstw. Brak tych środków stanowi obciążenie zasobów państwa związane z opłatami, które zwykle są pokry­ wane ze środków zainteresowanych przedsiębiorstw (15). Utrata wpływów podatkowych jest równoznaczna ze zużyciem środków publicznych w formie wydatków budżetowych (16).


(15) Sprawa C-156/98 Niemcy przeciwko Komisji, [2000] Rec. I-6857, pkt 26. (16) Zob. między innymi pkt 3 ppkt 3 wytycznych dotyczących pomocy państwa w sprawie stosowania reguł pomocy państwa do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospo­ darczej.

— nie stosuje się żadnych szczegółowych zasad dotyczących proporcji statków należących do armatora i statków zarzą­ dzanych przez niego wraz z załogą;

— statki należące do osób prawnych z innych państw EOG z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Islandii nie kwalifikują się do rejestracji w IIS;

— artykuł 3 ustawy o podatku tonażowym stanowi, że opodat­ kowaniem na mocy tej ustawy objęta jest eksploatacja wszystkich statków handlowych spełniających warunki rejestracji w IIS. Wybierając system podatku tonażowego, spółka zgadza się na objęcie wszystkich swoich kwalifikują­ cych się statków i związanej z nimi działalności systemem podatku tonażowego (zasada „wszystko albo nic”);

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/15

1.2. FAWORYZOWANIE NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW LUB

PRODUKCJI NIEKTÓRYCH TOWARÓW

3. ZGODNOŚĆ POMOCY Z PRZEPISAMI Zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG pomoc przeznaczoną na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospo­ darczych lub niektórych regionów gospodarczych można uznać za zgodną z funkcjonowaniem Porozumienia EOG, w przypadku gdy pomoc taka nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Urząd uznaje, że art. 61 ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG wraz z wytycznymi w sprawie transportu morskiego stanowią podstawę prawną oceny zgodności zgłoszonych środków.

Oba omawiane środki przynoszą armatorom korzyści w postaci dotacji i ulg podatkowych. Są one ograniczone do sektora morskiego i dlatego sprzyjają tylko niektórym przedsiębior­ stwom. W konsekwencji należy je uznać za selektywne w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG (17). 1.3. ZAKŁÓCENIE KONKURENCJI I WPŁYW NA WYMIANĘ HAND­

LOWĄ MIĘDZY UMAWIAJĄCYMI SIĘ STRONAMI

Środek pomocy musi zakłócać konkurencję i mieć wpływ na wymianę handlową między Umawiającymi się Stronami. Armatorzy korzystający z systemów prowadzą działalność gospodarczą, konkurując z armatorami/przedsiębiorstwami z innych państw EOG. Podatek tonażowy i system wspoma­ gania marynarzy wzmacniają pozycję armatorów wobec konku­ rencji z EOG oraz pozycję Islandii względem innych państw EOG oraz państw trzecich. Dlatego też omawiane środki mają wpływ na wymianę handlową między Umawiającymi się Stro­ nami. 1.4. WNIOSEK Wobec powyższego Urząd jest zdania, że zgłoszone środki pomocy (system podatku tonażowego oraz system wspoma­ gania marynarzy) stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG. Wytyczne w sprawie transportu morskiego stanowią bowiem, że „ulgi podatkowe, które w specjalny sposób stosuje się w sektorze żeglugi, uważane są za pomoc państwa. Tak samo pomocą państwa jest zastępowanie zwykłego systemu podatku dochodowego od osób prawnych podatkiem od tonażu”. 2. WYMOGI PROCEDURALNE Zgodnie z art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.