Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 303/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu odnoszącego się do transportu morskiego w postaci systemu podatku tonażowego i systemu refundacji z tytułu zatrudniania marynarzy (Islandia)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 9

Strona 9 z 12

Zniesienie ogra­ niczeń w odniesieniu do prawa przedsiębiorczości ma zastoso­ wanie do ograniczeń w zakresie zakładania agencji, oddziałów lub spółek zależnych (20). Ponadto zakaz nakładania ograniczeń w zakresie prawa przedsiębiorczości ma również zastosowanie do przepisów podatkowych (21). Dotyczy to więc również prawa spółki utworzonej w jednym państwie EOG, mającej swoją siedzibę, zarejestrowane biuro, główny zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie EOG, do prowadzenia działalności w innym państwie EOG poprzez oddział lub agencję i do takiego samego traktowania w ujęciu podatkowym, z jakim spotykają się przedsiębiorstwa mające siedzibę w tym państwie. Różnica w traktowaniu w ujęciu podatkowym może być zgodna z postanowieniami Porozumienia EOG, jedynie jeżeli dotyczy sytuacji, które nie są obiektywnie porównywalne, lub jeżeli jest to uzasadnione nadrzędnymi względami interesu publicznego (22). Rejestracja statku może zostać uznana za ustanowienie działal­ ności, w przypadku gdy statek jest narzędziem prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej stałego miejsca prowa­ dzenia działalności. Ograniczenia dotyczące rejestracji statków w innych państwach EOG mogą być zatem sprzeczne z prawem przedsiębiorczości, o którym mowa w art. 31 Porozumienia EOG (23). Zgodnie z powyższym armator mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Islandii i eksploatujący statki hand­


(18) W przypadku obowiązywania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prawo opodatkowania będzie zazwyczaj miało państwo, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przed­ siębiorstwa, również w odniesieniu do działalności prowadzonej w innych państwach EOG za pośrednictwem oddziału itp. Dlatego też w powyższym przypadku opodatkowanie przedsiębiorstwa mającego stałą siedzibę w Islandii ma miejsce w Islandii, również w odniesieniu do dochodów wygenerowanych poza terytorium Islandii. Jednakże systemem podatku tonażowego objęte byłyby jedynie zyski osiągane z działalności statku zarejestrowanego w Islandzkim Rejestrze Statków Żeglugi Międzynarodowej. Zyski z eksploatacji drugiego statku byłyby opodatkowane w ramach zwykłego systemu podatku od osób prawnych. Władze Islandii potwierdziły tę interpretację. (19) Sprawa E-6/98 Rząd Norwegii przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA [1999] EFTA Court Report, s. 74, pkt 34; sprawa E-1/04 Fokus Bank [2004] EFTA Court Report s. 11, pkt 20. (20) Zob. na przykład sprawa C-270/83 Komisja przeciwko Francji [1986] Rec. 273, pkt 13, oraz sprawa C-311/97 Royal Bank of Scotland [1999] Rec. -2651, pkt 22. (21) Sprawa C-471/04 Keller Holding [2006] Zb.Orz. I-2017, pkt 49. (22) Sprawa 270/83 Komisja przeciwko Francji [1986] Rec. 273, pkt 13; sprawa C-311/97 Royal Bank of Scotland cytowana powyżej, pkt 2331; oraz sprawa C-253/03 CLT-UFA SA [2006] Zb.Orz. I-1831, pkt 14-17. (23) Sprawa C-221/89 Factortame Ltd. i inni [1991] Rec. I-3905, pkt 22-23.

lowe zarejestrowane w innym państwie EOG będzie podlegał mniej korzystnemu traktowaniu w ujęciu podatkowym niż armator mający nieograniczony obowiązek podatkowy w Islandii i eksploatujący statki handlowe zarejestrowane w IIS. Różnica w traktowaniu stanowi ograniczenie prawa przedsiębiorczości, ponieważ zniechęca armatorów do rejestro­ wania statków w innych państwach EOG.

Władze Islandii nie przedstawiły żadnych przekonujących nadrzędnych względów interesu publicznego mogących uzasad­ niać takie ograniczenie prawa przedsiębiorczości armatorów z innych państw EOG. Urząd nie znalazł również powodów, dla których takie ograniczenie swobody przedsiębiorczości byłoby konieczne do osiągnięcia celu przyświecającego syste­ mowi podatku tonażowego, tj. poprawy warunków konkurencji dla armatorów w Islandii w stosunku do warunków panujących w państwach spoza EOG.

Ponadto Urząd uznaje, że islandzki wymóg rejestracji jest niezgodny z pkt 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 301 POZ 10 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L301 - 4 z 201018.11.2010

    Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2010 r. określająca wspólny format drugiego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4955)

  • Dz. U. L301 - 3 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1052/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

  • Dz. U. L301 - 1 z 201018.11.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1051/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.