Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 56

Szczegółowe procedury, które mają być stosowane podczas procesu udzielania zamówie­ nia publicznego dotyczącego wspólnej platformy aukcyj­ nej powinny być określone w umowie zawartej pomiędzy Komisją a  państwami członkowskimi, w  której zgodnie z art. 125c rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 powinny być zawarte praktyczne reguły oceny wniosków o udział lub dotyczące ofert i udzielenia zamówienia, a tak­ że prawo właściwe dla danej umowy i  sąd właściwy do rozstrzygania sporów. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w zakresie za­ mówień publicznych, w  tym dotyczących unikania kon­ fliktu interesów i  zachowania poufności, państwa członkowskie nieuczestniczące we wspólnym działaniu prowadzącym do wyznaczenia wspólnej platformy aukcyj­ nej mogą otrzymać status obserwatora w  odniesieniu do całości lub części wspólnej procedury udzielania za­ mówień, na warunkach uzgodnionych pomiędzy państwa­ mi członkowskimi uczestniczącymi we wspólnym działaniu i  Komisją, zawartych w  umowie dotyczącej wspólnego udzielania zamówień publicznych. Taki dostęp może być pożądany, aby ułatwić zbliżenie między platfor­ mami aukcyjnymi opt-out a  wspólną platformą aukcyjną w odniesieniu do aspektów procesu aukcyjnego, które nie zostały w  pełni zharmonizowane w  niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie, które podejmują decyzję o  nie­ uczestniczeniu we wspólnym działaniu prowadzącym do


wyznaczenia wspólnej platformy aukcyjnej, lecz zdecydują się na wyznaczenie własnej platformy aukcyjnej, powinny poinformować Komisję o swojej decyzji stosunkowo szyb­ ko po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto niezbędne jest, by Komisja oceniła, czy państwa członkow­ skie wyznaczające swoje własne platformy aukcyjne podej­ mują środki niezbędne do tego, by doprowadzić proces aukcyjny do zgodności z przepisami niniejszego rozporzą­ dzenia oraz celami art.  10 ust.  4 dyrektywy 2003/87/WE. Co więcej, niezbędne jest, by Komisja koordynowała szcze­ gółowe kalendarze aukcji proponowane przez inne platfor­ my aukcyjne niż wspólna platforma aukcyjna z kalendarzami aukcji proponowanymi przez wspólną plat­ formę aukcyjną. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich platform aukcyjnych opt-out Komisja powinna zamieścić w  załączniku do niniejszego rozporządzenia wykaz tych platform aukcyjnych, państw członkowskich, które je wy­ znaczyły, oraz wszelkich mających zastosowanie warun­ ków lub obowiązków, w  tym warunków lub obowiązków dotyczących kalendarzy aukcyjnych poszczególnych plat­ form. Taki wpis nie jest równoznaczny z  potwierdzeniem przez Komisję przestrzegania przez państwo członkowskie, które wyznaczyło daną platformę aukcyjną, zasad udziela­ nia zamówień publicznych mających zastosowanie do wy­ znaczenia przez nie wybranej platformy aukcyjnej.

(37)

Artykuł 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE stanowi, że pań­ stwa członkowskie określają sposób wykorzystywania do­ chodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na aukcji. W  celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w  niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć transfer wpływów z  aukcji bezpośrednio na rzecz prowadzącego aukcje wyznaczonego przez każde państwo członkowskie. Uwzględniając fakt, że sprzedaż uprawnień na aukcji po­ lega na ich pierwszym wprowadzeniu od razu na rynek wtórny zamiast bezpośredniego przydziału bezpłatnych uprawnień na rzecz operatorów i operatorów statków po­ wietrznych, na systemie(-ach) rozliczeniowym(-ych) lub rozrachunkowym(-ych) nie powinno spoczywać zobowią­ zanie do określonego świadczenia w  postaci dostawy uprawnień zwycięskim oferentom lub ich następcom prawnym w  przypadkach ich niedostarczenia z  przyczyn niezależnych od systemu. Niniejsze rozporządzenie po­ winno zatem przewidywać, że jedynym środkiem zarad­ czym dostępnym dla zwycięskich oferentów lub ich następców prawnych w  przypadkach niedostarczenia uprawnień sprzedawanych na aukcji jest przyjęcie odro­ czonej dostawy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.