Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 56

Ważne jest jednak, aby zezwolić na sprze­ daż na kolejnych aukcjach organizowanych przez tę samą platformę aukcyjną uprawnień sprzedawanych na aukcji, które nie zostały dostarczone oferentowi z  powodu zale­ gania z pełną płatnością. Podczas sprzedaży na aukcji państwa członkowskie nie po­ winny być zobowiązane do złożenia zabezpieczenia inne­ go niż same uprawnienia, gdyż jedyne zobowiązania państw członkowskich dotyczą dostawy uprawnień. W  związku z  tym w  niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć, że jedynym zobowiązaniem państw człon­ kowskich podczas sprzedaży na aukcji dwudniowych kon­ traktów na rynku kasowym bądź pięciodniowych kontraktów terminowych typu future – zdefiniowanych w  niniejszym rozporządzeniu – jest wcześniejsze zdepo­ nowanie sprzedawanych na aukcji uprawnień na rachun­ ku powierniczym prowadzonym w  rejestrze Unii przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy działający jako powiernik.


(38)

(35)

(39)

(36)

L 302/8

(40)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(44)

18.11.2010

Platforma aukcyjna, a  także każdy system rozliczeniowy lub rozrachunkowy z nią połączony, powinny jednak sto­ sować odpowiednie procedury dotyczące zabezpieczeń i  wszelkie inne procedury zarządzania ryzykiem koniecz­ ne do dopilnowania, aby prowadzący aukcje uzyskał peł­ ną zapłatę za sprzedane na aukcji uprawnienia po cenie rozliczenia aukcji niezależnie od ewentualnego niewywią­ zania się z płatności przez zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego. Aby zapewnić efektywność pod względem kosztów, zwy­ cięskim oferentom należy przyznać możliwość handlu uprawnieniami, które zostały im przydzielone na aukcji, jeszcze przed ich dostarczeniem. Wyjątek od wspomnia­ nego wymogu zbywalności można przewidzieć wyłącznie w  sytuacji, gdy uprawnienia są dostarczane w  terminie dwóch dni handlowych od zakończenia aukcji. Odpowied­ nio do tego w  niniejszym rozporządzeniu przewidziano możliwość przyjęcia płatności od następców prawnych zwycięskich oferentów i  dostarczenia uprawnień im za­ miast zwycięskim oferentom. Stosowanie wspomnianej opcji nie powinno jednak umożliwiać omijania wymagań dotyczących uprawnienia do ubiegania się o  składanie ofert na aukcjach. Struktura i  poziom opłat pobieranych przez platformy aukcyjne oraz system rozliczeniowy lub rozrachunkowy z  nimi połączony nie powinny być mniej korzystne niż porównywalne opłaty i  warunki mające zastosowanie do transakcji na rynku wtórnym. W  celu zachowania przej­ rzystości wszystkie opłaty i warunki powinny być łatwe do zrozumienia, wyszczególnione i  publicznie dostępne. Koszty procesu aukcyjnego powinny być zasadniczo po­ krywane z  opłat wniesionych przez oferentów, określo­ nych w  umowie wyznaczającej platformę aukcyjną. Aby zapewnić efektywną pod względem kosztów wspólną plat­ formę aukcyjną, ważne jest, by państwa członkowskie uczestniczyły we wspólnym działaniu od samego począt­ ku. Z tego względu właściwe jest, aby można było wyma­ gać od państw członkowskich, które przyłączą się do wspólnego działania na późniejszym etapie, aby pokrywa­ ły swoje własne koszty i aby kwoty te zmniejszały koszty ponoszone w innych przypadkach przez oferentów. Tego rodzaju przepisy nie powinny jednak działać na niekorzyść państw członkowskich, które pragną przyłączyć się do wspólnego działania po upływie okresu wyznaczenia plat­ formy opt-out. Podobnie nie powinny być one niekorzyst­ ne dla państw członkowskich w  przypadku, gdy te przyłączają się do wspólnego działania z  uwagi na brak wpisu do wykazu platformy opt-out, która była przedmio­ tem powiadomienia. Prowadzący aukcje powinien ewen­ tualnie płacić jedynie za dostęp do platformy aukcyjnej, natomiast koszty systemu rozliczeniowego i rozrachunko­ wego, jeżeli takie występują, powinny być ponoszone przez oferentów zgodnie z ogólną zasadą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.