Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 56

Niemniej jednak należy przewidzieć, że koszty monitoru­ jącego aukcje ponoszą państwa członkowskie i  że po­ mniejszają one wpływy z  aukcji. Ponadto właściwe jest, aby w  umowie wyznaczającej monitorującego aukcje do­ konać rozróżnienia między kosztami monitorującego au­ kcje, które zależą przede wszystkim od liczby aukcji, oraz wszelkimi pozostałymi kosztami. Kryteria precyzyjnego rozdzielenia tych kosztów powinny zostać ustalone w ra­ mach wspólnej procedury udzielania zamówień publicznych.


(41)

Należy wyznaczyć niezależnego monitorującego aukcje w  celu monitorowania procesu aukcyjnego i  składania sprawozdań z  jego zgodności z  celami art.  10 ust.  4 dy­ rektywy 2003/87/WE, zgodności z  przepisami niniejsze­ go rozporządzenia oraz na temat wszelkich dowodów na zachowanie antykonkurencyjne bądź nadużycia na rynku. Podobnie jak w przypadku aukcji, ich monitorowanie wy­ maga wspólnego działania ze strony państw członkow­ skich i  Komisji i  właściwa jest zatem wspólna procedura udzielania zamówień publicznych. Platformy aukcyjne, prowadzący aukcje i  właściwe organy krajowe odpowie­ dzialne za nadzorowanie platformy aukcyjnej, przedsię­ biorstw inwestycyjnych lub instytucji kredytowych bądź innych osób, którym wydano zezwolenie na składanie ofert w imieniu innych uczestników aukcji, lub za prowa­ dzenie dochodzeń w  sprawie nadużyć na rynku i  ich ści­ ganie, powinni być zobowiązani do współpracy z monitorującym aukcje podczas pełnienia jego funkcji. Aby zapewnić niezależność monitorującego aukcje, w wy­ mogach dotyczących jego wyznaczania powinno się uwzględniać kandydatów, którzy wykazują najmniejsze ry­ zyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewentualnych działań na rynku wtórnym, a także ich wewnętrznych pro­ cesów i  procedur mających na celu ograniczanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla ich zdolności do pełnienia swoich funkcji w  sposób terminowy i  zgodnie z  najwyższymi standardami zawodowymi i jakościowymi. Zachowanie antykonkurencyjne i  nadużycia na rynku są niezgodne ze stanowiącymi podstawę niniejszego rozpo­ rządzenia zasadami otwartości, przejrzystości, harmoniza­ cji i niedyskryminacji. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zawierać przepisy mające na celu ograniczenie ry­ zyka wystąpienia takich zachowań na aukcjach. Aspekta­ mi pomagającymi ograniczyć ryzyko wystąpienia nadużyć na rynku są: wspólna platforma aukcyjna, prosty model aukcji, stosunkowo częste przeprowadzanie aukcji, loso­ wy wybór ofert z  taką samą ceną, odpowiedni dostęp do aukcji, ujawnianie tych samych informacji wszystkim za­ interesowanym i  przejrzystość zasad. Instrumenty finan­ sowe jako środek sprzedaży uprawnień na aukcji pozwalają zarówno prowadzącemu aukcje, jak i oferentom korzystać z  ochrony, która przysługuje im w  kontekście ram prawnych dotyczących rynków finansowych. Niniej­ sze rozporządzenie powinno określić zasady podobne do zasad mających zastosowanie do instrumentów finanso­ wych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nadużyć na rynku w  przypadku, gdy produkt sprzedawany na aukcji nie jest instrumentem finansowym. Niezależny monitoru­ jący aukcje powinien oceniać cały proces aukcyjny, w tym same aukcje i stosowanie się do zasad dotyczących aukcji. Ponadto niezbędne jest zapewnienie przestrzegania etyki zawodowej przez prowadzącego aukcje. W związku z tym wyznaczając prowadzącego aukcje, państwa członkowskie powinny uwzględniać kandydatów, którzy wykazują naj­ mniejsze ryzyko wystąpienia konfliktu interesów bądź nadużyć na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem ich ewentualnych działań na rynku wtórnym, a także ich we­ wnętrznych procesów i  procedur mających na celu ogra­ niczanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów bądź

(45)

(42)

(46)

(43)

(47)

18.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.