Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 56

 2 niniejsze­ go rozporządzenia, w przypadku których zabezpieczenie we­ zwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny jest możli­ we w formie zabezpieczenia niegotówkowego lub za pomo­ cą uzgodnionej gwarancji rządowej, zgodnie z  wyborem kontrahenta centralnego; 3) „dwudniowe kontrakty na rynku kasowym” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji z dostawą w uzgodnio­ nym terminie przypadającym nie później niż drugiego dna handlowego od dnia aukcji, na mocy art. 38 ust. 2 lit. a) roz­ porządzenia (WE) nr 1287/2006; 4) „pięciodniowe kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finan­ sowe, na mocy art.  38 ust.  3 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006, z dostawą w uzgodnionym terminie przypa­ dającym nie później niż piątego dnia handlowego od dnia aukcji; 5) „oferta” oznacza propozycję złożoną w ramach aukcji doty­ czącą nabycia określonej ilości uprawnień po określonej cenie; 6) „okres składania ofert” oznacza okres, podczas którego moż­ na składać oferty; 7) „dzień handlowy” oznacza każdy dzień, w  którym prowa­ dzone są transakcje na danej platformie aukcyjnej oraz połą­ czonym z  nią systemie rozliczeniowym lub systemie rozrachunkowym; 8) „przedsiębiorstwo inwestycyjne” oznacza przedsiębiorstwo określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2004/39/WE; 9) „instytucja kredytowa” oznacza instytucję określoną w art. 4 ust.  1 dyrektywy  2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2); 10) „instrument finansowy” oznacza instrument określony w art. 4 ust. 1 pkt 17 dyrektywy 2004/39/WE, chyba że ni­ niejsze rozporządzenie stanowi inaczej; 11) „rynek wtórny” oznacza rynek, na którym osoby kupują lub sprzedają uprawnienia przed lub po ich nieodpłatnym przy­ dziale albo przydziale w drodze sprzedaży na aukcji; 12) „jednostka dominująca” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy Rady 83/349/EWG (3); 13) „jednostka zależna” oznacza jednostkę określoną w art. 1 i 2 dyrektywy 83/349/EWG;


(2)  Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1. (3)  Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

(60)

(61)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące harmo­ nogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży uprawnień na aukcji na mocy dyrektywy 2003/87/WE. Artykuł 2 Zakres Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przydziału w drodze au­ kcji uprawnień na podstawie rozdziału II (lotnictwo) dyrektywy 2003/87/WE oraz do przydziału w  drodze aukcji uprawnień na podstawie rozdziału III (instalacje stacjonarne) tej dyrektywy waż­ nych na potrzeby umarzania w  okresach rozliczeniowych od 1 stycznia 2013 r. Artykuł 3 Definicje 1.  Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „kontrakty terminowe typu future” oznaczają uprawnienia sprzedawane na aukcji jako instrumenty finansowe, na mocy art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 (1), z dostawą w uzgodnionym terminie w przyszłości, po cenie rozliczenia aukcji określonej na mocy art. 7 ust. 2 niniejsze­ go rozporządzenia, w przypadku których wymagane jest do­ konywanie płatności w  gotówce z  tytułu wezwań do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w związku ze zmianami ceny;

(1)  Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.

18.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/11

14) „jednostka powiązana” oznacza jednostkę powiązaną z  jed­ nostką dominującą lub jednostką zależną relacją, o  której mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 83/349/EWG; 15) „kontrola” oznacza kontrolę zdefiniowaną w art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) stosowaną zgod­ nie ze Skonsolidowanym obwieszczeniem Komisji dotyczą­ cym kwestii jurysdykcyjnych (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.