Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 56

31) „system rozliczeniowy” oznacza infrastrukturę lub większą liczbę infrastruktur połączoną(-ych) z  platformą aukcyjną, która(-e) może (mogą) świadczyć usługi rozliczenia, uzupeł­ niania depozytu zabezpieczającego, saldowania zobowiązań, zarządzania zabezpieczeniem, rozrachunku i  dostaw oraz inne usługi, do której(-ych) istnieje dostęp bezpośredni lub poprzez członków kontrahenta centralnego działających jako pośrednicy między klientami a  kontrahentem centralnym;


32) „rozliczenie” oznacza wszystkie procesy zachodzące przed otwarciem okresu składania ofert, w tym okresie oraz od za­ mknięcia okresu składania ofert do rozrachunku, w tym za­ rządzanie ryzykiem pojawiającym się w  tym czasie, obejmujące m.in. uzupełnianie depozytu zabezpieczającego, saldowanie zobowiązań lub konwersję wierzytelności lub inne usługi, które mogą być potencjalnie wykonywane przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy;

L 302/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

33) „uzupełnianie depozytu zabezpieczającego” oznacza proces, w  ramach którego prowadzący aukcje lub oferent albo po­ średnik lub pośrednicy działający w imieniu tych osób, skła­ da w  zastaw zabezpieczenie danej pozycji finansowej, obejmujący całą procedurę określania i obliczania składane­ go zabezpieczenia tych pozycji finansowych, a  także admi­ nistrowania tym zabezpieczeniem; proces ten ma na celu zapewnienie możliwości bardzo szybkiego uregulowania wszystkich zobowiązań oferenta z  tytułu płatności oraz wszystkich zobowiązań z tytułu dostawy po stronie prowa­ dzącego aukcje lub pośrednika działającego w  ich imieniu albo większej liczby takich pośredników; 34) „rozrachunek” oznacza zapłatę przez zwycięskiego oferenta lub jego następcę prawnego, lub przez kontrahenta central­ nego, lub agenta rozrachunkowego kwoty należnej z tytułu uprawnień, które mają być dostarczone temu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu, oraz dostawę tych upraw­ nień zwycięskiemu oferentowi lub jego następcy prawnemu, lub kontrahentowi centralnemu, lub agentowi rozrachunkowemu; 35) „kontrahent centralny” oznacza podmiot stawający albo bez­ pośrednio pomiędzy prowadzącym aukcje a  oferentem lub jego następcą prawnym, albo pomiędzy pośrednikami reprezentującymi te osoby, który działa jako wyłączny kon­ trahent każdej z tych stron i gwarantuje płatność wpływów z aukcji na rzecz prowadzącego aukcje lub reprezentującego go pośrednika lub dostarczenie uprawnień sprzedawanych na aukcji na rzecz oferenta lub reprezentującego go pośred­ nika, z zastrzeżeniem art. 48; 36) „system rozrachunkowy” oznacza infrastrukturę, zarówno połączoną, jak i  niepołączoną z  platformą aukcyjną, która może świadczyć usługi rozrachunkowe takie jak rozliczenia, saldowanie zobowiązań, zarządzanie zabezpieczeniem lub inne usługi, dzięki której uprawnienia są ostatecznie dostar­ czane w imieniu prowadzącego aukcje na rzecz zwycięskie­ go oferenta lub jego następcy prawnego, a  prowadzący aukcje otrzymuje płatność kwoty należnej od zwycięskiego oferenta lub jego następcy prawnego w  jeden z  następują­ cych sposobów: a) b) za pomocą systemu bankowego i rejestru Unii; przez agenta rozrachunkowego lub agentów rozrachun­ kowych działających w  imieniu prowadzącego aukcje i oferenta lub jego następcy prawnego, którzy zwracają się do agenta rozrachunkowego bezpośrednio lub po­ przez członków agenta rozrachunkowego działających jako pośrednicy pomiędzy swoimi klientami a agentem rozrachunkowym;

38) „zabezpieczenie” oznacza formy zabezpieczenia, o  których mowa w art. 2 lit. m) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i  Rady z  dnia  19  maja  1998  r. (1), w  tym upraw­ nienia przyjęte jako zabezpieczenie przez system rozliczeniowy lub rozrachunkowy; 39) „rynek regulowany” oznacza rynek określony w art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.