Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 56

in. zwiększenia harmonizacji, unikania zakłóceń konkurencji i  poprawy przewidywalności, które to cele powinny wzmocnić sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla w celu ograni­ czenia emisji jak najmniejszym kosztem. Zintensyfikowa­ nie działań na rzecz ograniczenia emisji rzeczywiście wymaga osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu efektywności ekonomicznej w  oparciu o  warunki przy­ działu, które byłyby w  pełni zharmonizowane w  obrębie całej Unii. Artykuł  3d ust.  1 dyrektywy 2003/87/WE przewiduje sprzedaż na aukcji 15 % uprawnień objętych przepisami rozdziału II tej dyrektywy w  okresie od dnia 1  stycz­ nia  2012  r. do dnia 31  grudnia 2012  r., podczas gdy art.  3d ust.  2 przewiduje sprzedaż na aukcji tego samego odsetka uprawnień objętych przepisami rozdziału II dyrek­ tywy 2003/87/WE w  okresie rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2013 r. Artykuł 3d ust. 3 wymaga przyjęcia roz­ porządzenia zawierającego szczegółowe przepisy regulu­ jące sprzedaż na aukcji przez państwa członkowskie uprawnień objętych przepisami rozdziału II, które nie mu­ szą zostać wydane nieodpłatnie zgodnie z  art.  3d ust.  1 i ust. 2 lub art. 3f ust. 8 dyrektywy 2003/87/WE. Zdaniem większości zainteresowanych stron uczestniczą­ cych w konsultacjach poprzedzających przyjęcie niniejsze­ go rozporządzenia i  zdecydowanej większości państw członkowskich oraz zgodnie z oceną skutków przeprowa­ dzoną przez Komisję wspólna infrastruktura aukcyjna pozwalająca na prowadzenie aukcji przez wspólną platfor­ mę aukcyjną jest najlepszym instrumentem pozwalającym osiągnąć nadrzędne cele przeglądu dyrektywy 2003/87/WE. Takie podejście pozwala uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Umożliwia ono również osiągnięcie najwyższego stopnia efektywności ekonomicznej i przydział uprawnień w drodze sprzedaży na aukcji na podstawie w pełni zharmonizowanych w ob­ rębie Unii warunków. Ponadto prowadzenie aukcji za po­ mocą wspólnej platformy aukcyjnej najbardziej wzmacnia sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku węgla, który jest potrzebny przedsiębiorcom do podejmowania decyzji inwestycyjnych niezbędnych do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jak najniższym kosztem. Zdaniem większości zainteresowanych stron uczestniczą­ cych w konsultacjach poprzedzających przyjęcie niniejsze­ go rozporządzenia i  zdecydowanej większości państw członkowskich oraz zgodnie z oceną skutków przeprowa­ dzoną przez Komisję wspólna infrastruktura aukcyjna pozwalająca na prowadzenie aukcji przez wspólną platfor­ mę aukcyjną jest również najlepszym instrumentem pozwalającym osiągnąć cele art.  10 ust.  4 dyrektywy 2003/87/WE. Takie podejście jest najefektywniejszą pod względem kosztów metodą sprzedaży uprawnień na au­ kcji, zapobiegającą nieuzasadnionym obciążeniom admi­ nistracyjnym, które powstałyby z  pewnością przy stosowaniu wielu infrastruktur aukcyjnych. Wspólna infra­ struktura najlepiej zapewnia otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do aukcji zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i faktycznego. Takie wspólne po­ dejście zapewniłoby przewidywalność kalendarza aukcji


(5)

i  w  najlepszy sposób wzmocniło siłę sygnału cenowego dotyczącego emisji dwutlenku węgla. Wspólna infrastruk­ tura aukcyjna jest szczególnie ważna w  celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu dla małych i  średnich przedsię­ biorstw objętych systemem handlu uprawnieniami do emi­ sji oraz dostępu dla małych podmiotów uczestniczących w  systemie. Niewątpliwie koszty zgromadzenia informa­ cji, rejestracji, a  także uczestnictwa w  więcej niż jednej platformie aukcyjnej byłyby szczególnie dotkliwe dla ta­ kich przedsiębiorstw. Wspólna platforma aukcyjna ułatwia zapewnienie uczestnictwa jak największej liczby przedsię­ biorstw z całej Unii i zmniejsza w ten sposób ryzyko utra­ ty wiarygodności aukcji na skutek wykorzystywania ich przez uczestników do celów prania pieniędzy, finansowa­ nia terroryzmu, działalności przestępczej lub nadużyć na rynku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.