Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2010-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 56

Przy sprzedaży kontraktów terminowych typu future lub forward dostawa uprawnień może zostać odroczona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. 3. Nie później niż trzy miesiące od wdrożenia środków praw­ nych i  środków technicznych koniecznych do dostarczania uprawnień państwa członkowskie sprzedają uprawnienia na au­ kcji w postaci dwudniowych kontraktów na rynku kasowym albo pięciodniowych kontraktów terminowych typu future. Artykuł 5 Model aukcji Aukcje są przeprowadzane w  systemie, w  którym oferenci skła­ dają swoje oferty podczas jednego okresu składania ofert, nie wi­ dząc ofert składanych przez innych oferentów. Każdy zwycięski oferent płaci tę samą cenę rozliczenia aukcji, o  której mowa w art. 7, za każde uprawnienie niezależnie od tego, jaką cenę po­ dał w swojej ofercie. Artykuł 6 Składanie i wycofywanie ofert 1. Minimalny wolumen oferty wynosi jedną partię.


c)

d)

3. Ofertę można składać, zmieniać lub wycofać wyłącznie w trakcie danego okresu składania ofert. Złożone oferty można zmieniać lub wycofać w  określonym ter­ minie przed zamknięciem okresu składania ofert. Taki termin ustalany jest przez daną platformę aukcyjną i publikowany na jej stronie internetowej z  wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni handlowych przed otwarciem okresu składania ofert. Do złożenia, zmiany lub wycofania oferty w  imieniu oferenta uprawniona jest tylko osoba fizyczna z siedzibą w Unii, która zo­ stała wyznaczona na mocy art. 19 ust. 2 lit. d) i upoważniona do zaciągania zobowiązań w  imieniu oferenta do wszystkich celów związanych z  aukcjami, w  tym do złożenia oferty („przedstawi­ ciel oferenta”). Każda oferta jest wiążąca od chwili jej złożenia, chyba że zosta­ nie wycofana lub zmieniona zgodnie z  niniejszym ustępem lub wycofana na podstawie ust. 4. 4. Na wniosek przedstawiciela oferenta platforma aukcyjna może uznać ofertę złożoną przez tego oferenta na platformie aukcyjnej za wycofaną po zamknięciu okresu składania ofert, ale przed obliczeniem ceny rozliczenia aukcji, jeśli uzna, że przy skła­ daniu oferty rzeczywiście popełniono błąd. 5. Przyjęcie, przekazanie i złożenie oferty przez przedsiębior­ stwo inwestycyjne lub instytucję kredytową na dowolnej platfor­ mie aukcyjnej uznaje się za usługę inwestycyjną w  rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 dyrektywy 2004/39/WE, jeżeli produkt sprze­ dawany na aukcji jest instrumentem finansowym. Artykuł 7 Cena rozliczenia aukcji i  ustalanie kolejności ofert z  taką samą ceną 1. Cena rozliczenia aukcji ustalana jest po zamknięciu okresu składania ofert. 2. Platforma aukcyjna szereguje złożone oferty według poda­ nej w nich ceny. W przypadku gdy w kilku ofertach podana jest taka sama cena, kolejność tych ofert ustalana jest losowo, zgod­ nie z  algorytmem określonym przez platformę aukcyjną przed aukcją. Wolumeny ofert są sumowane, począwszy od najwyższej oferty cenowej. Cena oferty, przy której suma wolumenu ofert jest rów­ na lub przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji jest ceną rozliczenia aukcji.

Jedna partia dwudniowych kontraktów na rynku kasowym lub pięciodniowych kontraktów terminowych typu future obejmuje 500 uprawnień. Jedna partia kontraktów terminowych typu future lub kontraktów terminowych typu forward obejmuje 1 000 uprawnień. 2. a) Każda oferta zawiera następujące informacje: tożsamość oferenta oraz informację, czy oferent bierze udział w aukcji na własny rachunek czy w imieniu klienta;

L 302/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2010

3. Wszystkie oferty składające się na sumę wolumenu ofert określoną na podstawie ust. 2 otrzymują przydział po cenie roz­ liczenia aukcji. W przypadku gdy całkowity wolumen zwycięskich ofert 4. określony na podstawie ust.  2 przekracza wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji, ostatniej ofercie dopełniającej sumę wolumenu ofert przydzielany jest pozostały wolumen uprawnień sprzedawanych na danej aukcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 302 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.